Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie konstytucji Księstwa Sarmacji [odpowiedzialność karna]
od 10.09.2013 r. (20:37:35) do 13.09.2013 r. (20:37:35)
Treść głosowania

Art. 1. [Odpowiedzialność Księcia]


W Konstytucji Księstwa Sarmacji dokonuje się następujących zmian:

1. art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Książę może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu wyrażoną w uchwale podjętą w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy posłów”,
2. art. 8: otrzymuje brzmienie:

3. "Opróżnienie tronu książęcego następuje wskutek:
a) abdykacji,
b) śmierci
c) opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
4. Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-3 stwierdza Marszałek Sejmu.
5. Opróżnienie tronu książęcego w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 stwierdza Sejm większością co najmniej dwóch trzecich głosów."

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 10.09.2013, 22:45:18
  2. Mikołaj Torped, 11.09.2013, 00:32:46
  3. Daniel Chojnacki, 11.09.2013, 01:09:03
  4. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 11.09.2013, 11:42:35
  5. Karolina Aleksandra, 11.09.2013, 20:42:46
  6. Markus Arped, 13.09.2013, 07:16:12

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW