Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu - Prawo Komunikacyjne
od 18.09.2016 r. (13:46:30) do 21.09.2016 r. (13:46:30)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
Prawo komunikacyjne


Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa normuje komunikację na terytorium Księstwa Sarmacji.

Art. 2. Określenie „miejsce publiczne” oznacza grupę dyskusyjną, wyodrębnioną część grupy dyskusyjnej albo konferencję w systemie błyskawicznej wymiany wiadomości, która:
[offset=2]1) jest prawnie, zwyczajowo lub funkcjonalnie związana z Księstwem Sarmacji;
2) z zastrzeżeniem możliwych wyjątków indywidualnych, może być odczytywana przez każdego aktywnego obywatela sarmackiego, bez szczególnych warunków innych niż wymogi techniczne właściwe środkowi komunikacji, z zastosowaniem którego ją urządzono.[/offset]
Art. 3. Określenie „wypowiedź” oznacza wiadomość przesłaną jako samodzielna całość za pośrednictwem określonego środka komunikacji.
Rozdział 2
Poczta Konna
Art. 4. 1. Poczta Konna jest ogólnodostępnym środkiem korespondencji prywatnej, znajdującym się pod zarządem Rady Ministrów.

2. Poczta Konna stanowi integralną część systemu informatycznego Księstwa Sarmacji.

Art. 5. 1. Określenie „list” oznacza wypowiedź przesłaną za pośrednictwem Poczty Konnej.

2. Określenie „list masowy” oznacza list przesłany wielu odbiorcom jednocześnie.

Art. 6. 1. Wysłanie listu pociąga za sobą zużycie znaczka pocztowego.

2. Jeżeli wysyłający list nie posiada znaczka pocztowego, to nabywa go, wysyłając list, po uiszczeniu opłaty.

3. Rada Ministrów, w drodze uchwały, określi wysokość opłaty, nie wyższą niż 50 libertów.

4. Jeżeli uiszczeniu opłaty staje na przeszkodzie brak środków pieniężnych na rachunkach bankowych wysyłającego list, to wysłanie listu jest niemożliwe.
Rozdział 3
Miejsca urzędowania organów
Art. 7. Określenie „miejsce urzędowania organu władzy publicznej” oznacza miejsce publiczne przeznaczone pod działalność organu.

Art. 8. 1. Przewodniczący organu władzy publicznej może wykonywać czynności porządkowe w miejscu jego urzędowania.

2. Do piastuna jednoosobowego organu władzy publicznej ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4
Kanał IRC Księstwa Sarmacji
Art. 9. Kanał IRC Księstwa Sarmacji, zwany dalej „kanałem”, jest samorządnym miejscem publicznym.

Art. 10. 1. Rozporządzenie Księcia określi nazwę kanału i sieć IRC, w której kanał jest urządzony.

Art. 11. Samorząd kanału IRC Księstwa Sarmacji, zwany dalej „samorządem”, sprawuje zarząd nad kanałem.

Art. 12. 1. Statut kanału IRC Księstwa Sarmacji, zwany dalej „statutem”:
[offset=2]1) określa zasady nabywania i utraty członkostwa samorządu;
2) ustanawia organy samorządu, działające w jego imieniu, oraz określa ich ustrój, tryb powoływania, kompetencje i obowiązki;
3) określa tryb zmiany statutu;
4) może określać nazwę i symbole kanału.[/offset]
2. Zmiana statutu, aby była ważna, wymaga zgody Księcia, której udziela w porozumieniu z Prefektem Generalnym.

Art. 13. 1. Prefekci nie wykonują czynności porządkowych na kanale, chyba że w przypadku niecierpiącym zwłoki.

2. Czynności porządkowe na kanale wykonuje samorząd.

Art. 14. 1. Samorząd może usunąć z kanału osobę, jeżeli:
[offset=2]1) przebywając na kanale, osoba naruszyła zasady współżycia społecznego;
2) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że przebywając na kanale, osoba popełniła czyn zabroniony.[/offset]
2. Samorząd może zakazać osobie usuniętej przebywania na kanale, przy czym zakaz obowiązuje nie dłużej, niż 7 dni od dnia usunięcia z kanału.

Art. 15. Nie stosuje się do kanału art. 44 ust. 1 pkt 1–2 ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
Art. 16. W ustawie Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości wprowadza się następujące zmiany:
[offset=2]1) w art. 43 w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „wysyłanie niechcianych listów, w szczególności listów masowych”;
2) w art. 43 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Zakaz z ust. 1 pkt 9 nie obowiązuje osoby, dla której istnieje prawny obowiązek wysłania listu”.[/offset]
Art. 17. W ustawie Sejmu nr 208 z dnia 14 marca 2014 r. o obywatelstwie sarmackim w art. 5a w ust. 2 wyrazy „przedstawiciel sarmackiego kanału IRC” zastępuje się wyrazami „samorząd kanału IRC Księstwa Sarmacji”.

Art. 18. Nadaje się statut kanału IRC Księstwa Sarmacji, w brzmieniu określonym załącznikiem 1.

Art. 19. W ustawie Sejmu nr 146 z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach uchyla się art. 8.

Art. 20. Traci moc ustawa Sejmu nr 286 z dnia 10 maja 2016 r. o Poczcie Konnej.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Załącznik 1
Statut kanału IRC Księstwa Sarmacji
§ 1. Statut reguluje funkcjonowanie kanału IRC Księstwa Sarmacji, zwanego dalej „kanałem”, oraz samorządu kanału IRC Księstwa Sarmacji, zwanego dalej „samorządem”.

§ 2. 1. Członkostwo samorządu nabywa na swoje żądanie osoba zainteresowana.

2. Nabycie członkostwa stwierdza Król Białorusi i podaje do wiadomości kongresu.

§ 3. 1. Utrata członkostwa samorządu następuje po 30 dniach od dnia, w którym członek ostatni raz przebywał na kanale.

2. Utratę członkostwa stwierdza Król Białorusi i podaje do wiadomości kongresu.

§ 4. 1. Utrata członkostwa samorządu następuje ponadto wskutek jego pozbawienia przez kongres.

2. Pozbawić członkostwa można osobę, która przebywając na kanale, rażąco lub uporczywie narusza zasady współżycia społecznego.

§ 5. Organami samorządu są:
[offset=2]1) Król Białorusi;
2) operatorzy i półoperatorzy;
3) kongres.[/offset]
§ 6. Król Białorusi reprezentuje kanał i samorząd wobec podmiotów trzecich i jest przewodniczącym kongresu.

§ 7. 1. Król Białorusi, operatorzy i półoperatorzy wykonują na kanale czynności porządkowe.

2. Król Białorusi, operator albo półoperator może usunąć osobę z kanału i zakazać jej przebywania na kanale przez określony czas.

§ 8. 1. W skład kongresu wchodzą wszyscy członkowie samorządu.

2. Kongres podejmuje uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że przepis szczególny przewiduje inny tryb.

3. Przewodniczący kongresu obowiązany jest zapowiedzieć kongresowi głosowanie nad uchwałą nie później, niż 2 dni przed dniem głosowania.

4. Jeżeli przewodniczący kongresu nie wykonał obowiązku, o którym mowa w ust. 3, kongres nie podejmuje w głosowaniu uchwały.

§ 9. 1. Kongres wybiera Króla Białorusi na trzymiesięczną kadencję.

2. Kongres może odwołać Króla Białorusi, większością ⅔ głosów liczby członków samorządu, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Jeżeli Król Białorusi abdykuje, utraci członkostwo samorządu albo zostanie odwołany, do czasu wybrania nowego Króla Białorusi funkcję przewodniczącego kongresu obejmuje dowolny z operatorów.

§ 10. 1. Kongres wybiera operatorów i półoperatorów indywidualnie, na dwumiesięczną kadencję.

2. Operatorów może być nie więcej niż dwóch, a półoperatorów nie więcej niż czterech.

3. Kongres może odwołać operatora.

4. Kongres albo Król Białorusi może odwołać półoperatora.

§ 11. 1. Kongres może zmienić statut.

2. Uchwała o zmianie statutu może zostać przyjęta w formie obiegowej.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 18.09.2016, 13:47:05
    Nie formalizujmy jeszcze bardziej życia w Sarmacji. Stanowcze NIE!
  2. Yennefer von Witcher, 18.09.2016, 14:06:19
  3. Orjon von Thorn-Surma, 18.09.2016, 14:22:18
  4. Tomasz Mancini, 18.09.2016, 15:38:02
  5. Adam Jerzy Piastowski, 18.09.2016, 16:43:54
    Ustawa normalizacyjna komunikację na terytorium KS regulująca ją w tak dużym stopniu w mojej opinii jest nieuzasadniona.
  6. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 18.09.2016, 17:56:27