Sejm Księstwa Sarmacji
Zmiana rozporządzenia o orderze i odznaczeniach wojskowych
od 09.09.2016 r. (19:19:25) do 11.09.2016 r. (17:06:10)
Treść głosowania

Rozporządzenie Księcia
w sprawie zmiany rozporządzenia o orderach i odznaczeniach państwowych
Art.1
Po art. 6 dodaje się art. 6a. [Medal Honorowy Magnuma von Graudenza] oraz art. 6b. [Medal „Za wyzwolenie Awary”] w następującym brzmieniu:
Art. 6a. [Medal Honorowy Magnuma von Graudenza]
 1. Ustanawia się Medal Honorowy Magnuma von Graudenza przyznawany:
  1. żołnierzom biorącym w trakcie służby udział w działaniach wojennych, stabilizacyjnych, kryzysowych, humanitarnych i przywracania pokoju - I stopień: z Mieczami,
  2. pozostałym żołnierzom - II stopień.
 2. Medal w każdym stopniu może być przyznany każdemu tylko jeden raz. Nadawany jest przez Hetmana Wielkiego jeden raz w roku: w trakcie uroczystości z okazji 8 września – Święta Książęcych Sił Zbrojnych.
Art. 6b. [Medal „Za wyzwolenie Awary”]
 1. Medal „Za Wyzwolenie Awary” przyznawany jest żołnierzom KSZ wszystkich stopni oraz osobom cywilnym, które w okresie od 14 grudnia do 17 grudnia brały bezpośredni udział w operacji „FREEDOM”, mającej
  na celu przyłączenie Awary do Księstwa Sarmacji.
 2. Medal może być przyznany każdemu tylko jeden raz: w trakcie uroczystości z okazji 8 września – Święta Książęcych Sił Zbrojnych. Nadawany jest przez Księcia lub Hetmana Wielkiego z upoważnienia Księcia.
Art. 2
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 09.09.2016, 19:19:42
 2. Yennefer von Witcher, 09.09.2016, 19:20:24
 3. Orjon von Thorn-Surma, 09.09.2016, 21:13:13
 4. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 11.09.2016, 09:26:01

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW