Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie konstytucji [Rada Koronna]
od 10.09.2013 r. (20:32:20) do 13.09.2013 r. (20:32:20)
Treść głosowania

Art. 1. [Elekcja Księcia]

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 9 otrzymuje tytuł „Elekcja Księcia” i brzmienie:

1. W przypadku opróżnienia tronu książęcego Regent niezwłocznie zwołuje Radę Koronną, która pod jego przewodnictwem dokonuje wyboru kandydata na Księcia bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. Rada Koronna składa się z posłów na Sejm, namiestników prowincji oraz określonych ustawą funkcjonariuszy publicznych.
2. Ustępującemu Księciu przysługuje prawo wskazania innego kandydata. Jeżeli ustępujący Książę z tego uprawnienia skorzysta, wyboru Księcia dokonują obywatele w powszechnym i tajnym głosowaniu spomiędzy dwóch kandydatów: Rady Koronnej i ustępującego Księcia.
3. Jeżeli ustępujący Książę oświadczy, że nie zamierza skorzystać z prawa wskazania kandydata albo w ciągu siedmiu dni od dokonanego przez Radę Koronną wyboru nie wskaże innego kandydata, kandydat Rady Koronnej uznany będzie za wybranego na tron.
4. Książę obejmuje tron po złożeniu przed Narodem przysięgi na wierność Konstytucji.

2. Skreśla się art. 18 ust. 2 pkt 3.
Art. 2. [Przepis końcowy]


Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Mikołaj Torped, 11.09.2013, 00:32:32
  2. Daniel Chojnacki, 11.09.2013, 01:08:52
  3. Karolina Aleksandra, 11.09.2013, 20:43:24
  4. Markus Arped, 13.09.2013, 07:15:56

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 12.09.2013, 00:01:53
    Nie podoba mi się to rozwiązanie, ale to nie powód żeby blokować Narodowi możliwość wypowiedzenia się w referendum.

Głosy PRZECIW