Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości
od 16.08.2016 r. (13:58:46) do 19.08.2016 r. (13:58:46)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
z dnia …
o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości


Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 50b ust. 1 („Nieobecnym jest mieszkaniec nieobecny w systemie informatycznym od co najmniej 61 dni, a trwale nieobecnym — od co najmniej 181 dni.”) otrzymuje brzmienie „Nieobecnym jest mieszkaniec nieobecny w systemie informatycznym od co najmniej 61 dni, a trwale nieobecnym — od co najmniej 1460 dni.”,
2. w art. 50b ust. 2 („Po upływie 90, 150 i 175 dni od dnia ostatniej obecności w systemie informatycznym mieszkańca nieobecnego powiadamia się automatycznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o treści art. 50b–50c ustawy.”) otrzymuje brzmienie „Po upływie 200, 450, 900, 1400, 1440 i 1445 dni od dnia ostatniej obecności w systemie informatycznym mieszkańca nieobecnego powiadamia się automatycznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o treści art. 50b–50c ustawy.”,
3. w art. 50c ust. 4 („Rada Ministrów może rozporządzać składnikami majątku nabytymi na mocy niniejszego artykułu jedynie w drodze publicznej licytacji. Sejm może zezwolić Radzie Ministrów na rozporządzanie tymi składnikami majątku w inny, ściśle określony w uchwale sposób;”) otrzymuje brzmienie „Rada Ministrów może rozporządzać składnikami majątku nabytymi na mocy niniejszego artykułu jedynie w drodze publicznej licytacji, odbywającej się na Forum Centralnym i trwającej minimum 24 godziny. Sejm może zezwolić Radzie Ministrów na rozporządzanie tymi składnikami majątku w inny, ściśle określony w uchwale sposób;”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie 7 dni po ogłoszeniu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 16.08.2016, 14:43:13
  2. Siergiusz Asketil, 16.08.2016, 23:43:21
  3. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 17.08.2016, 08:04:21
  4. Arsacjusz Arped, 17.08.2016, 12:51:26
  5. Kristian Arped, 17.08.2016, 14:23:08

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Yennefer von Witcher, 16.08.2016, 21:37:58
    Częściowo się nie zgadzam z tą ustawą.

Głosy PRZECIW