Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zdrowiu publicznym
od 12.07.2016 r. (22:33:09) do 15.07.2016 r. (16:56:01)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
o zdrowiu publicznym

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1. [Cel ustawy]

Niniejsza ustawa reguluje naliczanie poziomu zdrowia mieszkańców Księstwa Sarmacji i jego konsekwencje dla nich.

Art. 2. [Poziom zdrowia]
 1. Każdemu właściwy jest określony poziom zdrowia, wynoszący od zera do stu jednostek zdrowia.
 2. W chwili zamieszkania w Księstwie Sarmacji poziom zdrowia nowo zamieszkałego jest równy jego wartości maksymalnej.
 3. Określenie "hospitalizowany" oznacza osobę, której poziom zdrowia jest równy zeru.
Art. 3. [Zmniejszenie poziomu zdrowia]

Zmniejsza swój poziom zdrowia:
 1. o dwie jednostki zdrowia kto zamieszcza artykuł,
 2. o jedną jednostkę zdrowia kto zamieszcza komentarz pod artykułem, lub post na Forum Centralnym,
 3. o pół jednostki zdrowia kto zamieszcza ćwirek albo podobną wypowiedź w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji,
 4. o trzy jednostki zdrowia, kto sprzedaje pracę.
Art. 4. [Posiłki]
 1. Określenie "posiłek" oznacza produkt przeznaczony do spożycia przez mieszkańca.
 2. Każdemu posiłkowi właściwa jest określona niezerowa wartość odżywcza, wyrażona w jednostkach zdrowia.
 3. Kto spożywa posiłek, podnosi swój poziom zdrowia o jego wartość odżywczą.
 4. Minister właściwy do spraw finansów określi, w drodze rozporządzenia, koszt produkcji posiłku.
 5. Koszt produkcji posiłku obciąża właściciela karczmy i stanowi dochód Rady Ministrów.
Art. 5. [Karczmy]
 1. Określenie "karczma" oznacza zakład produkcji i sprzedaży posiłków.
 2. Właścicielem albo współwłaścicielem karczmy może być wyłącznie osoba fizyczna.
 3. Jedna osoba może być właścicielem albo współwłaścicielem nie więcej niż jednej karczmy.
 4. Karczma każdorazowo może być w posiadaniu nie więcej niż:
  1. pięciu posiłków o tej samej wartości odżywczej,
  2. piętnastu posiłków w ogóle.
Art. 6. [Hospitalizacja]
 1. Hospitalizowany:
  1. nie zamieszcza wypowiedzi, o których mowa w art. 3, z tym, że dopuszczona jest możliwość zamieszczania wypowiedzi na Forum Centralnym w dziale „Życie Sarmacji” i wszystkich podległych temu działowi forach,
  2. nie sprzedaje pracy,
  3. nie nabywa ani nie spożywa posiłku.
 2. Hospitalizowany może podnieść swój poziom zdrowia do jego wartości maksymalnej, korzystając z państwowej opieki medycznej.
ROZDZIAŁ II
PRZEPISY DOSTOSOWUJĄCE
Art. 7. [Dostosowanie poziomu zdrowia]

Poziom zdrowia osób zamieszkałych w Księstwie Sarmacji przed wejściem w życie niniejszej ustawy ustala się na jego wartość maksymalną.
Art. 8. [Kantyny miejskie]
 1. Likwiduje się kantyny miejskie.
 2. Poziom industrializacji miast wpływa na ilość mieszkań wolnych do zamieszkania w poszczególnym mieście.
 3. Sposób przeliczania poziomu industrializacji miasta na ilość mieszkań wolnych do zamieszkania określi Naczelna Izba Architektury w drodze postanowienia.
 4. W ciągu 7 dni od dnia wejścia ustawy w życie Rada Ministrów wypłaci odszkodowania z tytułu zakupu żywności w Państwowych Zakładach Żywienia miastom, które w wyniku ust. 1. utracą możliwość sprzedaży posiłków posiadanych w kantynach miejskich w dniu wejścia ustawy w życie, w kwocie równej wysokości kosztów poniesionych w związku z ich zakupem.
 5. W przypadku, gdy ilość mieszkań wolnych do zamieszkania obliczona na podstawie ust. 3. jest mniejsza niż ilość mieszkańców miasta, w chwili wejścia ustawy w życie, zwiększa się poziom industrializacji miasta do poziomu industrializacji miasta ustanawiającego ilość mieszkań wolnych do zamieszkania na ilość równą ilości mieszkańców miasta, w chwili wejścia ustawy w życie.
ROZDZIAŁ III
PRZEPISY ZMIENIAJĄCE
Art. 9. [Zmiana ustawy o SUSPENS]

W ustawie Sejmu nr 259 o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk art. 10 ust. 2: “WIO jest odpowiedzialny za rejestrację instytucji, zmiany nazw instytucji i ich właścicieli.”, otrzymuje brzmienie: "WIO jest odpowiedzialny za rejestrację instytucji i karczm, zmiany ich nazw i właścicieli".
Art. 10. [Zmiana ustawy o finansach publicznych]

W ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. w art. 1 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "Ilekroć właściciel karczmy uzyska dochód ze sprzedaży posiłku, pobiera się z jego rachunku na rachunek Rady Ministrów podatek w wysokości 10% uzyskanego dochodu",
 2. w art. 3 po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: „Opłata od rejestracji karczmy wynosi 14950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów",
 3. w art. 3 po ust. 16a dodaje się ust. 16b w brzmieniu: „Opłata od skorzystania z państwowej opieki medycznej wynosi 5% wartości środków znajdujących się na koncie hospitalizowanego i stanowi dochód Rady Ministrów”.
ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 11. [Vacatio legis]

Ustawa wchodzi w życie 90 dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Yennefer von Witcher, 13.07.2016, 12:28:46
 2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 13.07.2016, 17:08:26
 3. Irmina de Ruth y Thorn, 13.07.2016, 21:19:07

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Siergiusz Asketil, 12.07.2016, 22:36:06

Głosy PRZECIW

 1. Kristian Arped, 12.07.2016, 23:12:58
  Niestety — opinia NIA oraz brak odpowiedzi projektodawczyni na moje pytanie, które padło w toku debaty, nie pozwala mi zagłosować inaczej. A szkoda, bo projekt może (i powinien!) być początkiem debaty nad rozruszaniem obiegu liberta.
 2. Ignacy Urban de Ruth, 14.07.2016, 08:12:12
 3. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 14.07.2016, 19:58:53