Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o przeniesieniu prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej
od 09.07.2016 r. (20:14:32) do 14.07.2016 r. (19:41:22)
Treść głosowania

USTAWA KONSTYTUCYJNA
o przeniesieniu prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej

Art. 1. W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 uchyla się pkt 1 i 2 („[Książę, na wniosek Rady Ministrów:] 1. zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, 2. powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji”);
2) w art. 9 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Książę prowadzi politykę zewnętrzną Księstwa Sarmacji, w szczególności: 1) zawiera, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe; 2) powołuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli innych mikronacji”;
3) w art. 24 ust. 1 („Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej”;
4) w art. 26 uchyla się ust. 3 („Książę powołuje i odwołuje ministra właściwego do spraw zagranicznych, działając w porozumieniu z Kanclerzem”).

Art. 2. W rozporządzeniu Księcia z dnia 2 maja 2015 roku o orderach i odznaczeniach państwowych w art. 26 w ust. 3 wyraz „ministra” zastępuje się wyrazami „sekretarza stanu”.

Art. 3. Traci moc Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2016 r. w sprawie służby dyplomatycznej.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Siergiusz Asketil, 09.07.2016, 20:15:33
  2. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 09.07.2016, 20:17:35
  3. Kristian Arped, 09.07.2016, 20:21:19
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 10.07.2016, 14:34:11
    Mój błąd.
  5. Yennefer von Witcher, 10.07.2016, 14:57:23
  6. Irmina de Ruth y Thorn, 12.07.2016, 09:41:32
  7. Ignacy Urban de Ruth, 12.07.2016, 21:12:50

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW