Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o zmianie Konstytucji i Ustawy o Trybunale Koronnym
od 04.07.2016 r. (16:08:47) do 06.07.2016 r. (21:06:16)
Treść głosowania

Ustawa Konstytucyjna
o zmianie Konstytucji i Ustawy o Trybunale Koronnym

Art. 1. W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. art. 19 otrzymuje brzmienie: „1. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji przewiduje inny tryb. 2. Sejm przyjmuje uchwały, w tym o wyrażeniu zgody na zawarcie albo wypowiedzenie umowy międzynarodowej, o zatwierdzeniu rozporządzenia i o uchyleniu rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że szczególny przepis Konstytucji albo ustawy przewiduje inny tryb. 3. Jeżeli ustawa tak stanowi, wydane na jej podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia rozporządzenie Księcia nie podlega zatwierdzeniu przez Sejm”.

Art. 2. W ustawie Sejmu nr 210 z dnia 22 kwietnia 2014 r. o Trybunale Koronnym w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Asesorów wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, w drodze uchwały przyjętej większością ⅔ głosów liczby posłów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Yennefer von Witcher, 04.07.2016, 16:29:19
  Projekt jak najbardziej słuszny. Nie widzę powodów, dla których nie mielibyśmy wprowadzić tej regulacji.
 2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 04.07.2016, 17:09:03
  Brak przeciwskazan z mojej strony.
 3. Siergiusz Asketil, 04.07.2016, 17:35:41
 4. Kristian Arped, 04.07.2016, 18:11:08
 5. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 04.07.2016, 19:34:32
 6. Ignacy Urban de Ruth, 06.07.2016, 02:40:49
 7. Irmina de Ruth y Thorn, 06.07.2016, 20:57:39

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW