Sejm Księstwa Sarmacji
Rozporządzenie Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych
od 05.06.2016 r. (10:35:17) do 06.06.2016 r. (08:38:38)
Treść głosowania

Rozporządzenie Kanclerza
o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych


Art. 1. [Funkcjonariusze państwowi]

Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia:

Marszałka, wicemarszałków Sejmu i posłów na Sejm,
Kanclerza, Podkanclerzego, ministrów, sekretarzy i podsekretarzy,
Asesorów Trybunału Koronnego,
Prefekta Generalnego, Podprefekta Generalnego i prefektów,
Przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji,
Szefa SUSPENS oraz pracowników Administracji Rządowej tj. — pracownikom instytucji wchodzących w skład SUSPENS, pracownikom CAPS LOCK i funkcjonariuszom służb państwowych powołanych do życia uchwałami Rady Ministrów lub zarządzeniami członków Rady Ministrów.

Art. 2. [Wysokość wynagrodzenia]

Wynagrodzenie w wysokości 260 lt za każdy dzień pracy przysługuje:
Sekretarzom i podsekretarzom w Radzie Ministrów.
Wynagrodzenie w wysokości 390 lt za każdy dzień pracy przysługuje:
Ministrom w Radzie Ministrów,
Posłom na Sejm,
Prefektom,
Asesorom Trybunału Koronnego,
Przedstawicielom dyplomatycznym Księstwa Sarmacji,
Pracownikom Administracji Rządowej.
Dodatek służbowy w wysokości 130 lt za każdy dzień pracy przysługuje:
Podkanclerzym w Radzie Ministrów,
Wicemarszałkom Sejmu,
Podprefektowi Generalnemu,
Pracownikom Administracji Rządowej pełniącym drugą funkcję w jej ramach,
Osobom kierującym instytucją podległą SUSPENS, o ile instytucja ta ma minimum 2 pracowników.
Dodatek służbowy w wysokości 260 lt za każdy dzień pracy przysługuje:
Kanclerzowi,
Marszałkowi Sejmu,
Szefowi SUSPENS,
Marszałkowi Trybunału,
Prefektowi Generalnemu.
Funkcjonariuszowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu każdej sprawowanej funkcji, z zastrzeżeniem przepisu art. 2. ust. 3. pkt 4 i 5 niniejszego rozporządzenia.
Suma miesięcznych wynagrodzeń funkcjonariusza nie może przekroczyć 45 500 lt, nie licząc premii, o których mowa w ustępie kolejnym.
Kanclerz może w drodze własnej decyzji, lub na wniosek innych osób, zdecydować o przyznaniu premii uznaniowej w wysokości nie przekraczającej 5000 lt.

Art. 3. [Termin wypłat wynagrodzeń]

Wynagrodzenie wypłaca się w terminie do 10 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
W przypadku wynagrodzeń za miesiąc, w którym Rozporządzenie wchodzi w życie stosuje się stawki dzienne określone Rozporzadzeniem od pierwszego dnia tego miesiąca.
Traci moc Rozporządzenie Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych z dnia 21 stycznia 2016r.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 05.06.2016, 10:35:23
  2. Roland Heach-Romański, 05.06.2016, 10:50:08
  3. Kristian Arped, 05.06.2016, 13:18:16
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 05.06.2016, 13:26:08
  5. Avril von Levengothon, 05.06.2016, 16:16:18
  6. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 05.06.2016, 16:42:08
  7. Daniel Chojnacki, 05.06.2016, 17:29:01

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW