Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja Ustawy o Trybunale Koronnym
od 19.05.2016 r. (21:28:45) do 19.05.2016 r. (21:38:47)
Treść głosowania

Cytuję:
Ustawa Sejmu nr …
o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym

Art. 1.

Art. 8a Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. otrzymuje brzmienie:
 1. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi, na jego żądanie, uzasadnione koszty niezbędne do skutecznej obrony swoich praw, w tym koszty zastępstwa przez pełnomocnika.
 2. W razie częściowego uwzględnienia żądań strony wszczynającej postępowanie, Trybunał Koronny może wzajemnie znieść pomiędzy stronami koszty postępowania.
 3. Trybunał orzeka o zwrocie kosztów zastępstwa przez pełnomocnika biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. zawiłość sprawy,
  2. czy strona wszczynająca postępowanie dała powody do wytoczenia sprawy,
  3. w wyjątkowych przypadkach również zasady słuszności.
 4. Tytułem zwrotu kosztów zastępstwa przez pełnomocnika strona może żądać kwoty nie większej niż 25.000 libertów.
 5. Trybunał Koronny orzeka o kosztach w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Od postanowienia o kosztach służy zażalenie do Księcia, a jeżeli Książę uczestniczył w wydaniu orzeczenia – do Marszałka Trybunału, a jeżeli w wydaniu orzeczenia uczestniczyli zarówno Książę, jak i Marszałek Trybunału, do rozpoznania zażalenia Książę wyznacza asesora.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 19.05.2016, 21:32:07
 2. Daniel Chojnacki, 19.05.2016, 21:33:12
  Wnoszę o reasumpcję z uwagi na nieuwzględnienie autopoprawki.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Avril von Levengothon, 19.05.2016, 21:34:54

Głosy PRZECIW