Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka do nowelizacji Kodeksu Sprawiedliwości
od 09.05.2016 r. (16:10:46) do 10.05.2016 r. (08:48:15)
Treść głosowania

Dodanie nowego artykułu o tytule „Realna śmierć”, w brzmieniu:

(1) Realną śmierć ogłasza Książę w sposób zwyczajowo przyjęty. Ogłoszenie nie podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
(2) Rozrządzić majątkiem na wypadek realnej śmierci można jedynie przez testament.
(3) Spadkodawca może odwołać testament lub dokonać jego zmiany, sporządzając w całości nowy testament.
(4) Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.
(5) Sporządzenie i odwołanie testamentu dla swej ważności wymagają zamieszczenia w wyodrębnionym dziale Trybunału Koronnego na Forum Centralnym.
(6) W przypadku braku testamentu do całości majątku stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy o przejmowaniu instytucji pod zarząd państwa.
(7) Jeżeli ogłoszenie realnej śmierci nastąpiło po przejściu na własność Korony majątku i instytucji realnie zmarłego mieszkańca, a przed rozporządzeniem nimi w całości przez Radę Ministrów, przechodzą one na własność spadkobierców w takim zakresie, w jakim pozostały własnością Korony.
(8) Przepisów art. 50b–50c nie stosuje się do realnie zmarłych mieszkańców, z zastrzeżeniem przepisu ust. 7.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 09.05.2016, 16:10:52
  2. Daniel Chojnacki, 09.05.2016, 20:55:42
  3. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, 09.05.2016, 22:29:42
  4. Roland Heach-Romański, 10.05.2016, 07:17:37

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW