Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o Poczcie Konnej
od 03.05.2016 r. (21:25:15) do 03.05.2016 r. (22:23:29)
Treść głosowania

Art. 1. [Cel ustawy]

Celem ustawy jest określenie zasad funkcjonowania Poczty Konnej.

Art. 2. [Poczta Konna]

Poczta Konna jest oficjalnym środkiem wymiany korespondencji prywatnej w Księstwie Sarmacji.
Poczta Konna jest integralną częścią systemu informatycznego Księstwa Sarmacji. Organem właściwym do administrowania Pocztą Konną jest Rada Ministrów.
Każdorazowo do wysłania listu Pocztą Konną konieczne jest posiadanie znaczka pocztowego, dołączanego do listu. Znaczek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zakupywany jest automatycznie w momencie wysłania listu.
Znaczek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym pochodzi z emisji znaczka korespondencyjnego w Poczcie Baridajskiej. Emisja znaczka korespondencyjnego odbywa się w drodze Uchwały Rady Ministrów. Nominał znaczka korespondencyjnego nie może być wyższy niż 50 libertów.
W przypadku braku znaczka, o którym mowa w Ust. 3. wysłanie listu odbywa się bez konieczności posiadania znaczka pocztowego.

Art. 3. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie w terminie od 14 do 21 dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Helwetyk Romański, 03.05.2016, 21:27:38
    Popieram opłatę, ale nie sposób jej ustanowienia. Naprawdę, wystarczy uchwała Rady Ministrów oraz stały zasób znaczków korespondencyjnych.