Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o referendum konstytucyjnym
od 05.09.2013 r. (21:47:03) do 12.09.2013 r. (08:47:03)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
o referendum konstytucyjnym

Art. 1.

1. Jeżeli projekty zmiany Konstytucji odmiennie regulują to samo zagadnienie, organ zarządzający referendum postanawia o możliwości oddania głosu preferencyjnego, w tym głosu za utrzymaniem w mocy dotychczasowych regulacji, albo głosu pustego.
2. Wyborca, oddając głos preferencyjny, szereguje wszystkie poddane pod referendum warianty rozwiązania, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
3. Wynik referendum ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego:
1) jeżeli jednym z możliwych ostatecznych rozstrzygnięć jest utrzymanie w mocy dotychczasowych regulacji, za przyjęty uważa się ten wariant rozwiązania, w przeciwnym razie
2) za przyjęty uważa się wariant, który uzyskał większą liczbę głosów pierwszej preferencji,
3) jeżeli te liczby są równe, za przyjęty uważa się wariant, który został poparty przez większą liczbę wyborców, którzy oddali na niego głosy pierwszej preferencji,
4) a jeżeli i te liczby są równe, o wyborze wariantu rozstrzyga Książę, po zasięgnięciu opinii Kanclerza — opinię tę podaje się do publicznej wiadomości.

Art. 2.

Jeżeli projekty zmiany Konstytucji regulują więcej niż jedno zagadnienie, organ zarządzający referendum dokonuje niezbędnych zmian redakcyjnych w ten sposób, że nad propozycjami regulującymi to samo zagadnienie głosuje się zgodnie z przepisem art. 1, a w pozostałym zakresie zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej.

Art. 3.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy Ordynacji wyborczej.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Daniel Chojnacki, 05.09.2013, 21:51:25
  2. Mikołaj Torped, 05.09.2013, 22:38:13
  3. Markus Arped, 08.09.2013, 11:27:54
  4. Karolina Aleksandra, 09.09.2013, 21:50:10
  5. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 10.09.2013, 11:35:56
  6. ppłk Alojzy Pupka-Bumbum, 11.09.2013, 11:39:36

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW