Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o Centralnej Ewidencji Funkcjonariuszy Publicznych
od 16.04.2016 r. (17:31:10) do 18.04.2016 r. (07:36:38)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
o Centralnej Ewidencji Funkcjonariuszy Publicznych

Art. 1. [Centralna Ewidencja Funkcjonariuszy Publicznych]
 1. Tworzy się Centralną Ewidencję Funkcjonariuszy Publicznych, zwaną dalej „Ewidencją”, jako rejestr jawny funkcjonariuszy publicznych Księstwa Sarmacji.
 2. Organem właściwym do spraw prowadzenia i administrowania Ewidencją jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, a w przypadku jego braku Kanclerz.
 3. Organami uprawnionymi do dokonywania wpisów i edycji wpisów w Ewidencji są: Książę Sarmacji, Kanclerz, Marszałek Sejmu, Szef SUSPENS oraz namiestnicy prowincji.
Art. 2. [Pozyskiwanie i aktualizacja danych ewidencyjnych]
 1. W przypadku powołania funkcjonariusza publicznego w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, do skuteczności tego powołania wymagane jest dokonanie wpisu do Ewidencji przez organ uprawniony. Obowiązek dokonania wpisu powstaje z chwilą powołania funkcjonariusza publicznego.
 2. W przypadku niedokonania czynności, o której mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie 3 dni od dnia zaistnienia obowiązku, powołanie funkcjonariusza publicznego rozumie się za niebyłe.
 3. W przypadku odwołania funkcjonariusza publicznego w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, do skuteczności tego odwołania wymagane jest usunięcie wpisu z Ewidencji przez organ uprawniony.
 4. W przypadku utraty prawa do sprawowania funkcji publicznych przez funkcjonariusza publicznego, wynikającej z art. 5. ust. 3 i 4 Ustawy o obywatelstwie sarmackim, odwołanie funkcjonariusza publicznego i publikacja postanowienia, o którym mowa w art. 5. ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim, odbywa się automatycznie z chwilą utraty aktywności przez funkcjonariusza publicznego.
Art. 3. [Przepisy końcowe]
 1. Ustawa, za wyjątkiem art. 2 ust. 2, wchodzi w życie w terminie 14 dni od chwili ogłoszenia.
 2. Art. 2 ust. 2 wchodzi w życie w terminie 7 dni od chwili wejścia ustawy w życie.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Roland Heach-Romański, 17.04.2016, 07:00:49
 2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 17.04.2016, 13:52:49

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Otto von Spee-Asketil, 17.04.2016, 18:53:10
  Rejestr fajna sprawa, ale to, to trochę przesadyzm.

Głosy PRZECIW

 1. Helwetyk Romański, 16.04.2016, 17:31:51
  Odrębny rejestr jest dobrym rozwiązaniem, o ile nie wymaga dodatkowego nakładu pracy administracyjnej.
 2. Kristian Arped, 17.04.2016, 00:28:23
 3. Avril von Levengothon, 17.04.2016, 11:02:53
  Również jestem przeciwny kolejnemu rejestrowi do zarządzania. Są władze, a jak się chce to można na podstronie sobie prowadzić. Pozdrawiam.
 4. Daniel Chojnacki, 17.04.2016, 17:11:18