Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o obronie praw obywateli i samorządów
od 10.04.2016 r. (21:30:41) do 13.04.2016 r. (21:30:41)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o obronie praw obywateli i samorządów

Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
 1. Art. 18 („Inicjatywę ustawodawczą posiadają […] przedstawiciele prowincji […]”) otrzymuje brzmienie „Inicjatywę ustawodawczą posiadają […] prowincje […]”;
 2. Art. 22 ust. 1 („Marszałek Sejmu zarządza referendum […]”) otrzymuje brzmienie „Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza referendum […]”;
 3. W art. 22 dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Jeżeli we wniosku o przeprowadzenie referendum nad obowiązywaniem określonej ustawy zwykłej lub rozporządzenia, lub jedynie niektórych ich przepisów, zostało zawarte żądanie zawieszenia mocy obowiązującej tych norm, a za wnioskiem o przeprowadzenie referendum opowiedziały się co najmniej dwie piąte obywateli sarmackich z chwili złożenia wniosku, do czasu ogłoszenia wyników referendum moc obowiązująca przepisów, których dotyczy żądanie, ulega zawieszeniu”; numerację dotychczasowego ust. 4 zmienia się odpowiednio;
 4. Art. 23 („(1) Książę zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji: 1. przyjętej przez Sejm, przed jej podpisaniem, jeśli Sejm nie zadecyduje inaczej większością czterech piątych głosów, 2. na wniosek obywateli. (2) Wniosek o zmianę Konstytucji mogą złożyć obywatele w grupie odpowiadającej trzeciej części obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartej części aktualnej liczby obywateli; przepis art. 22 ust. 3 stosuje się odpowiednio. (3) Projekt zmiany Konstytucji podlega uprzedniemu rozpatrzeniu przez Sejm”) otrzymuje brzmienie: „Książę niezwłocznie zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji:
  1. dokonanej przez Sejm w drodze ustawy, przed jej podpisaniem, chyba, że została ona przyjęta większością co najmniej czterech piątych głosów liczby posłów;
  2. dokonanej przez Sejm w drodze ustawy przyjętej większością co najmniej czterech piątych głosów liczby posłów, na złożony w ciągu tygodnia od ogłoszenia ustawy wniosek przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część liczby obywateli;
  3. dokonanej przez Sejm w drodze ustawy, jeżeli ustanawia ona, zmienia lub uchyla przepis Konstytucji dotyczący prowincji, na wniosek co najmniej połowy prowincji złożony w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia ustawy;
  4. w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2”;
 5. Skreśla się art. 35 ust. 5 („Przepisy zmieniające niniejszy artykuł, uchwalone inaczej niż w drodze referendum, mogą wejść w życie nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i zostają uchylone, jeżeli w czasie vacatio legis co najmniej dwie prowincje wyrażą w drodze uchwały sprzeciw wobec nowelizacji”);
 6. W art. 46 dodaje się ust. 6 w brzmieniu „Przepis ustawy o zmianie Konstytucji, który ustanawia, zmienia lub uchyla przepis Konstytucji dotyczący prowincji, wchodzi w życie nie wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia”;
 7. Dodaje się art. 47 o tytule „Konstytucyjna inicjatywa ustawodawcza obywateli”, w brzmieniu:
  1. Przedstawiciel grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część liczby obywateli może przedłożyć Sejmowi projekt ustawy o zmianie Konstytucji (obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej).
  2. Jeżeli Sejm odrzuci obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej albo przyjmie go w brzmieniu innym, niż oryginalnie mu przedłożone — z ewentualnymi autopoprawkami projektodawcy i poprawkami redakcyjnymi — na złożony w ciągu tygodnia od przyjęcia ustawy wniosek projektodawcy zarządza się w tej sprawie referendum.
  3. Referendum, o którym mowa w ust. 2, rozstrzyga o:
   1. przyjęciu albo odrzuceniu poszczególnych poprawek — innych niż autopoprawki projektodawcy i poprawki redakcyjne — wprowadzonych do obywatelskiego projektu ustawy konstytucyjnej, jeżeli Sejm go przyjął;
   2. przyjęciu obywatelskiego projektu ustawy konstytucyjnej, jeżeli Sejm go odrzucił.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę o zmianie Konstytucji do podpisu Księciu dopiero po bezskutecznym upływie terminu złożenia wniosku o zarządzenie referendum.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 10.04.2016, 21:32:02
 2. Daniel Chojnacki, 10.04.2016, 22:20:35
 3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 10.04.2016, 22:27:47
 4. Roland Heach-Romański, 11.04.2016, 07:01:08
 5. Otto von Spee-Asketil, 11.04.2016, 14:09:30
 6. Kristian Arped, 11.04.2016, 15:34:25

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW