Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Regulaminu Sejmu
od 30.03.2016 r. (15:45:38) do 30.03.2016 r. (21:54:48)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Regulaminu Sejmu

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulaminie Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Skreśla się art. 5 ust. 7 („Na koniec każdego miesiąca Marszałek informuje organ zajmujący się wypłatami dla funkcjonariuszy państwowych o obecności Posłów podczas nieskróconych głosowań w minionym miesiącu. W związku z brakiem publicznie uzasadnionych nieobecności Posła podczas nieskróconych głosowań, Marszałek może do przesłanej informacji dołączyć wniosek o obniżenie uposażenia przysługującemu Posłowi w danym miesiącu o kwotę nie przekraczającą połowy miesięcznego uposażenia”);

2) Skreśla się art. 5a ust. 1 pkt 5 („[Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie] wyrażenia zgody na powołanie asesora Sądu Koronnego”);

3) Art. 7 ust. 1 („Marszałek, po uprzednim zwróceniu uwagi, ma prawo przywołać uczestnika postępowania ustawodawczego «do porządku», jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady obowiązującego protokołu”) otrzymuje brzmienie „Marszałek ma prawo przywołać uczestnika postępowania ustawodawczego «do porządku», jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady obowiązującego protokołu”;

4) W art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Księcia”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Siergiusz Asketil, 30.03.2016, 15:51:22
  2. Kristian Arped, 30.03.2016, 15:58:53
  3. Helwetyk Romański, 30.03.2016, 15:59:54
  4. Otto von Spee-Asketil, 30.03.2016, 16:50:56
  5. Roland Heach-Romański, 30.03.2016, 19:20:40
  6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 30.03.2016, 20:41:08
  7. Daniel Chojnacki, 30.03.2016, 21:54:31

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW