Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa konstytucyjna o ochronie praw obywateli i samorządów
od 01.03.2016 r. (11:32:25) do 04.03.2016 r. (11:32:25)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o obronie praw obywateli i samorządów

Art. 1. [Ochrona referendów]
1. Skreśla się art. 27a ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Projekt zmiany Konstytucji podlega uprzedniemu rozpatrzeniu przez Sejm.”).
2. Zastępuje się w art. 27 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji słowa „Marszałek Sejmu zarządza” słowami „Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza”, a w art. 27a ust. 1 słowa „Książę zarządza” — słowami „Książę niezwłocznie zarządza”.
3. Dodaje się po art. 27 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji ust. 4 w następującym brzmieniu: „Jeżeli złożono wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie ustawy, rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, nie wchodzi ona w życie do momentu rozstrzygnięcia sprawy, to jest ogłoszenia wyników referendum zarządzonego na ów wniosek lub upłynięcia terminu, o którym mowa w ust. 3, bez zebrania pod wnioskiem podpisów w liczbie wymaganej ust. 1 do zarządzenia referendum”; dotychczasowemu ustępowi czwartemu nadaje się numer piąty.

Art. 2. [Ochrona praw i kompetencji prowincji]
1. Skreśla się art. 42 ust. 5 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Przepisy zmieniające niniejszy artykuł, uchwalone inaczej niż w drodze referendum, mogą wejść w życie nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i zostają uchylone, jeżeli w czasie vacatio legis co najmniej dwie prowincje wyrażą w drodze uchwały sprzeciw wobec nowelizacji.”).
2. Dodaje się po art. 42 Konstytucji Księstwa Sarmacji art. 42a, zatytułowany „Ochrona praw i kompetencji prowincji”, w następującym brzmieniu:
1. Przepis zmieniający art. 40–43 lub inne przepisy niniejszej Konstytucji dotyczące prowincji, bądź też zwężający zakres ich oddziaływania, wchodzi w życie nie wcześniej, niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.
2. Przepis, o którym mowa w ust. 1, zostaje uchylony, jeżeli do momentu jego wejścia w życie wyrażą wobec niego sprzeciw co najmniej dwie prowincje.
3. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, wyraża w imieniu prowincji organ określony jej prawem miejscowym, a w braku takiego określenia — organ reprezentujący ją, w myśl art. 41 ust. 2, na zewnątrz.

Art. 3. [Termin rozpatrzenia wniosku o wydalenie]
1. Nadaje się art. 6 ust. 4 ustawy Sejmu nr 146 o prefektach („Zatrzymany podlega zwolnieniu w przypadku zwrócenia aktu oskarżenia z powodu braku przesłanek do nadania biegu sprawie, braku wniesienia aktu oskarżenia lub złożenia wniosku o wydalenie cudzoziemca w terminie 72 godzin od chwili zatrzymania albo na polecenie Księcia (Pierwszego Asesora) lub Kanclerza”) następujące brzmienie: „Zatrzymany podlega zwolnieniu w przypadku zwrócenia aktu oskarżenia z powodu braku przesłanek do nadania biegu sprawie, braku wniesienia aktu oskarżenia lub złożenia wniosku o wydalenie cudzoziemca w terminie 72 godzin od chwili zatrzymania albo na polecenie Księcia (Marszałka Trybunału Koronnego) lub Kanclerza oraz jeżeli wniosek o wydalenie cudzoziemca zostanie rozpatrzony negatywnie lub nie zostanie rozpatrzony w ciągu tygodnia od jego złożenia”.
2. Niniejszy artykuł ma moc ustawy zwykłej.

Art. 4. [Vacatio legis]
Niniejsza ustawa wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Kristian Arped, 01.03.2016, 11:48:13

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Defloriusz Dyman Wander, 01.03.2016, 11:32:48
    Jak to się rzekło wcześniej, jestem przeciwny dalszemu fastrygowaniu Konstytucji.
  2. Avril von Levengothon, 01.03.2016, 11:52:19
  3. Misza Korab-Kaku, 02.03.2016, 00:15:44
    Dokładnie. Nie będziemy pozorować demokracji przez Białoruskie referenda, ważone poprzez subiektywne opinię oraz oligarchię "ziomków". Jak głosy w referendach przywrócimy do 1:1 możemy rozmawiać o wszystkim. W innym wypadku, nie ma o czym rozmawiać...
  4. Laurẽt Gedeon I, 03.03.2016, 18:43:03