Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o Sądzie Koronnym
od 18.07.2013 r. (11:41:06) do 26.07.2013 r. (00:01:06)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
o zmianie Ustawy o Sądzie Koronnym

Art. 1.

W Ustawie o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dodaje się art. 2a [ławnicy] w brzmieniu:
(1) „Ławników mianuje Sejm, na wniosek Księcia, prowincji lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego, na czas określony, nieprzekraczający trzech miesięcy, z grona obywateli sarmackich, którzy nie zostali skazani za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu popełnione z winy umyślnej.
(2) Ławnik uczestniczy w rozprawie i posiedzeniu Sądu Koronnego oraz uczestniczy, z głosem doradczym, w naradzie i głosowaniu.
(3) Ławnik nie może zostać wyznaczonym przewodniczącym składu orzekającego.
(4) Przepisy o asesorach stosuje się odpowiednio do ławników, chyba że ustawa stanowi inaczej”.
2. art. 2 ust. 2 („Asesorem może być obywatel sarmacki, który nie został skazany za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu”) otrzymuje brzmienie: „Asesorem może być obywatel sarmacki, który nie został skazany za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu popełnione z winy umyślnej”.
3. dodaje się art. 6 ust. 1a w brzmieniu: „Książę (Pierwszy Asesor) może wyznaczyć, jeśli uzna to za zasadne, ławnika do składu orzekającego w sprawie”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 19.07.2013, 08:44:06
  2. Misza Korab-Kaku, 19.07.2013, 19:22:23
  3. Avril von Levengothon, 20.07.2013, 15:40:13
  4. Karolina Aleksandra, 22.07.2013, 23:44:30
  5. Jurand Swarzewski, 23.07.2013, 11:40:36
  6. Markus Arped, 24.07.2013, 17:59:56
  7. Roland Heach-Romański, 24.07.2013, 18:00:29

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW