Sejm Księstwa Sarmacji
Poprawka diuka von Levengothona - 1
od 25.02.2016 r. (22:31:32) do 28.02.2016 r. (22:31:32)
Treść głosowania

Z poniższego aktu wykreśla się artykuł 2.Ustawa konstytucyjna
o obronie praw obywateli i samorządów

Art. 1. [Ochrona referendów]
1. Skreśla się art. 27a ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Projekt zmiany Konstytucji podlega uprzedniemu rozpatrzeniu przez Sejm.”).
2. Zastępuje się w art. 27 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji słowa „Marszałek Sejmu zarządza” słowami „Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza”, a w art. 27a ust. 1 słowa „Książę zarządza” — słowami „Książę niezwłocznie zarządza”.
3. Dodaje się po art. 27 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji ust. 4 w następującym brzmieniu: „Jeżeli złożono wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie ustawy, rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, nie wchodzi ona w życie do momentu rozstrzygnięcia sprawy, to jest ogłoszenia wyników referendum zarządzonego na ów wniosek lub upłynięcia terminu, o którym mowa w ust. 3, bez zebrania pod wnioskiem podpisów w liczbie wymaganej ust. 1 do zarządzenia referendum”; dotychczasowemu ustępowi czwartemu nadaje się numer piąty.

Art. 2. [Ochrona praw i kompetencji prowincji]
1. Skreśla się art. 42 ust. 5 Konstytucji Księstwa Sarmacji („Przepisy zmieniające niniejszy artykuł, uchwalone inaczej niż w drodze referendum, mogą wejść w życie nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i zostają uchylone, jeżeli w czasie vacatio legis co najmniej dwie prowincje wyrażą w drodze uchwały sprzeciw wobec nowelizacji.”).
2. Dodaje się po art. 42 Konstytucji Księstwa Sarmacji art. 42a, zatytułowany „Ochrona praw i kompetencji prowincji”, w następującym brzmieniu:
1. Przepis zmieniający art. 40–43 lub inne przepisy niniejszej Konstytucji dotyczące prowincji, bądź też zwężający zakres ich oddziaływania, wchodzi w życie nie wcześniej, niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.
2. Przepis, o którym mowa w ust. 1, zostaje uchylony, jeżeli do momentu jego wejścia w życie wyrażą wobec niego sprzeciw co najmniej dwie prowincje.
3. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, wyraża w imieniu prowincji organ określony jej prawem miejscowym, a w braku takiego określenia — organ reprezentujący ją, w myśl art. 41 ust. 2, na zewnątrz.

Art. 3. [Termin rozpatrzenia wniosku o wydalenie]
1. Nadaje się art. 6 ust. 4 ustawy Sejmu nr 146 o prefektach („Zatrzymany podlega zwolnieniu w przypadku zwrócenia aktu oskarżenia z powodu braku przesłanek do nadania biegu sprawie, braku wniesienia aktu oskarżenia lub złożenia wniosku o wydalenie cudzoziemca w terminie 72 godzin od chwili zatrzymania albo na polecenie Księcia (Pierwszego Asesora) lub Kanclerza”) następujące brzmienie: „Zatrzymany podlega zwolnieniu w przypadku zwrócenia aktu oskarżenia z powodu braku przesłanek do nadania biegu sprawie, braku wniesienia aktu oskarżenia lub złożenia wniosku o wydalenie cudzoziemca w terminie 72 godzin od chwili zatrzymania albo na polecenie Księcia (Marszałka Trybunału Koronnego) lub Kanclerza oraz jeżeli wniosek o wydalenie cudzoziemca zostanie rozpatrzony negatywnie lub nie zostanie rozpatrzony w ciągu tygodnia od jego złożenia”.
2. Niniejszy artykuł ma moc ustawy zwykłej.

Art. 4. [Vacatio legis]
Niniejsza ustawa wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 25.02.2016, 23:31:49

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Misza Korab-Kaku, 25.02.2016, 22:40:30
  2. Defloriusz Dyman Wander, 25.02.2016, 23:04:30
    Konsolidować nie będziemy, bo jednak dotyczą one różnych sfer.

Głosy PRZECIW

  1. Kristian Arped, 25.02.2016, 22:46:42
  2. Laurẽt Gedeon I, 25.02.2016, 22:59:13
    Proponuję by skonsolidować wszystkie poprawki i ponownie przejść do głosowania. Jaki okres czasu tj. "niezwłocznie zarządza"? Poprawki powtarzają się w drugim projekcie.