Sejm Księstwa Sarmacji
"Hamilton Act" - ustawa o zmianie niektórych ustaw.
od 25.02.2016 r. (08:32:58) do 25.02.2016 r. (21:37:54)
Treść głosowania

Art. 1
[Nowelizacja ustawy o Prefektach]

1. Art. 5 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 146 o Prefektach ("Wymierzenie kary wymaga dla swej ważności podania do publicznej wiadomości."), przyjmuje brzmienie "Wymierzenie kary wymaga dla swej ważności podania do publicznej wiadomości. Wymierzenie kary pozbawienia wolności wymaga zatwierdzenia przez Trybunał Koronny w drodze orzeczenia w sprawie wniosku złożonego przez właściwego Prefekta."

2. Art. 6 ust. 2 Ustawy Sejmu nr. 146 o Prefektach ("Prefekt może zatrzymać osobę, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo i jednocześnie zachodzi obawa, że jej dalsze pozostawanie na wolności będzie godziło w dobra chronione prawem.") przyjmuje brzmienie "Prefekt może zatrzymać osobę, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo lub wykroczenie i jednocześnie zachodzi obawa, że jej dalsze pozostawanie na wolności będzie godziło w dobra chronione prawem."

Art. 2
[Nowelizacja ustawy o Trybunale Koronnym]

W Artykule 7 Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym dodaje się punkt 1a o treści "Orzeczenie Trybunału Koronnego w sprawie zatwierdzenia wymierzonej przez Prefekta kary pozbawienia wolności następuje nie później niż 72 godziny od chwili złożenia przez Prefekta wniosku o zatwierdzenie kary. Orzeczenie w tej sprawie jest wydawane na posiedzeniu niejawnym, bez procesu, jednoosobowo przez Asesora wyznaczonego przez Marszałka Trybunału Koronnego lub, w przypadku jego braku, Księcia, i jest ostateczne."

Art. 3
[Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Defloriusz Dyman Wander, 25.02.2016, 08:38:41
    "Tak" dla sądowej kontroli wydawania kar wolnościowych.
  2. Misza Korab-Kaku, 25.02.2016, 12:29:35
    Bardzo słuszne uporządkowanie przepisów.
  3. Irmina de Ruth y Thorn, 25.02.2016, 18:10:59

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Avril von Levengothon, 25.02.2016, 08:54:05
  2. Laurẽt Gedeon I, 25.02.2016, 12:20:31

Głosy PRZECIW

  1. Kristian Arped, 25.02.2016, 10:07:13