Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o Sądzie Koronnym — poprawka do art. 1 ust. 1
od 15.07.2013 r. (00:03:13) do 18.07.2013 r. (00:03:13)
Treść głosowania

Art. 1 ust. 1 („dodaje się art. 2a [ławnicy] w brzmieniu: „(1) Ławników mianuje Książę (Pierwszy Asesor) na czas określony, nieprzekraczający sześciu miesięcy, z grona obywateli sarmackich, którzy nie zostali skazani za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu popełnione z winy umyślnej.
(2) Ławnik uczestniczy w rozprawie i posiedzeniu Sądu Koronnego oraz uczestniczy, z głosem doradczym, w naradzie i głosowaniu.
(3) Ławnik nie może zostać wyznaczonym przewodniczącym składu orzekającego.
(4) Przepisy o asesorach stosuje się odpowiednio do ławników, chyba że ustawa stanowi inaczej”) otrzymuje brzmienie: „dodaje się art. 2a [ławnicy] w brzmieniu: „(1) Ławników mianuje Sejm, na wniosek Księcia, prowincji lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego, na czas określony, nieprzekraczający trzech miesięcy, z grona obywateli sarmackich, którzy nie zostali skazani za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu popełnione z winy umyślnej.
(2) Ławnik uczestniczy w rozprawie i posiedzeniu Sądu Koronnego oraz uczestniczy, z głosem doradczym, w naradzie i głosowaniu.
(3) Ławnik nie może zostać wyznaczonym przewodniczącym składu orzekającego.
(4) Przepisy o asesorach stosuje się odpowiednio do ławników, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 15.07.2013, 01:25:23
  2. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 15.07.2013, 08:46:02
  3. Roland Heach-Romański, 15.07.2013, 18:04:18
  4. Jurand Swarzewski, 16.07.2013, 00:04:01
  5. Avril von Levengothon, 16.07.2013, 13:01:40

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW