Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o ułatwieniu życia
od 16.01.2016 r. (13:18:19) do 19.01.2016 r. (13:18:19)
Treść głosowania

Przechodzimy do głosowania całości projektu Ustawy o ułatwieniu życia.

Informuję Wysoką Izbę, że w toku prac została przyjęta poprawka posła Kaku.


Treść projektu Ustawy uwzględniająca poprawkę:

Ustawa Sejmu nr XXX
o ułatwieniu życia


Art. 1. [Przepis nowelizujący]

W Ustawie Sejmu nr 170 – Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Art. 3 ust. 4 („Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, po wyrażeniu przez Naczelną Izbę Architektury opinii w sprawie wykonalności projektu i określeniu czasu jego wykonania lub upływie siedmiu dni od dnia złożenia projektu na jego ręce.”) przyjmuje brzmienie: "Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności."

2. Art. 4 ust. 2 w brzmieniu ("Marszałek, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.") przyjmuje brzmienie: "Marszałek, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do dziesięciu dni, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5."

3. W Art. 4 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu "Pierwsze czytanie projektu, o którym mowa w Art.3 ust. 4 zarządza się na czas nie krótszy niż siedem dni, nie może być ono skrócone przed wydaniem opinii przez Naczelną Izbę Architektury."; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio.


Art. 2 [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 16.01.2016, 13:29:45
  2. Laurẽt Gedeon I, 16.01.2016, 14:05:27
  3. Defloriusz Dyman Wander, 16.01.2016, 16:39:22
  4. Avril von Levengothon, 18.01.2016, 09:13:49

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Maria von Primisz, 16.01.2016, 13:38:16
  2. Vladimir ik Lihtenštán, 16.01.2016, 13:41:53
    To nie jest mój projekt. :(