Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym
od 16.01.2016 r. (13:06:17) do 18.01.2016 r. (22:49:46)
Treść głosowania

Przechodzimy do głosowania całości projektu Ustawy o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym.

Informuję Wysoką Izbę, że w toku prac zostały przyjęte dwie poprawki:
poprawka posła Kaku ,
poprawka posła Wandera

Treść projektu ustawy uwzględniająca poprawki:

Ustawa Sejmu nr XXX
o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]


W Ustawie Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z 22 kwietnia 2014 roku dokonuje się następujących zmian:
1. Art. 1 ust. 1 („W skład Trybunału Koronnego wchodzą Książę oraz pięciu asesorów.”) otrzymuje brzmienie: „W skład Trybunału Koronnego wchodzą Książę oraz od trzech do siedmiu asesorów. Liczbę asesorów Trybunału Koronnego określa Książę w rozporządzeniu.”.
2. Art. 2 ust 2 („Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza wybór na wakującą funkcję asesora. Swoją kandydaturę może zgłosić niezasiadający w Sejmie aktywny obywatel, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo.”) otrzymuje brzmienie: „Marszałek Sejmu zarządza wybór asesora po publikacji rozporządzenia, o którym mowa w Art. 1 ust. 1, w Dzienniku Praw, nie wcześniej niż 21 dni i nie później niż 7 dni przed upływem kadencji asesora opuszczającego urząd. Swoją kandydaturę może zgłosić niezasiadający w Sejmie aktywny obywatel sarmacki wyróżniający się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, który uzyskał obywatelstwo Księstwa Sarmacji nie później niż 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia kandydatury na asesora, oraz nie został skazany lub ukarany za przestępstwo.".

Art. 2 [Przepis końcowy]


Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Kristian Arped, 16.01.2016, 16:29:18
  2. Defloriusz Dyman Wander, 16.01.2016, 16:39:51
  3. Maria von Primisz, 16.01.2016, 13:38:06
  4. Vladimir ik Lihtenštán, 16.01.2016, 13:39:39
  5. Laurẽt Gedeon I, 16.01.2016, 19:46:48

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Misza Korab-Kaku, 16.01.2016, 13:31:05
  2. Avril von Levengothon, 18.01.2016, 09:14:27

Głosy PRZECIW