Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie
od 04.01.2016 r. (13:08:58) do 07.01.2016 r. (17:07:19)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 4 ust. 3 („Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, choćby złożony przed zarządzeniem pierwszego czytania, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.”) otrzymuje brzmienie: „Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.”

2. W art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin”; kolejność dalszych ustępów zmienia się odpowiednio.

3. Art. 5 ust. 7 („Marszałek wymierza karę w wysokości 7500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.”) otrzymuje brzmienie: „Na koniec każdego miesiąca Marszałek informuje organ zajmujący się wypłatami dla funkcjonariuszy państwowych o obecności Posłów podczas nieskróconych głosowań w minionym miesiącu. W związku z brakiem publicznie uzasadnionych lub usprawiedliwionych nieobecności Posła podczas nieskróconych głosowań, Marszałek może do przesłanej informacji dołączyć wniosek o obniżenie uposażenia przysługującemu Posłowi w danym miesiącu o kwotę nie przekraczającą połowy miesięcznego uposażenia.”

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Defloriusz Dyman Wander, 04.01.2016, 13:14:54
 2. Misza Korab-Kaku, 04.01.2016, 13:15:40
  Odpowiadając na wątpliwości Pana Posła Arpeda. Takie postępowanie nadzwyczajne istnieje: Art. 6. Regulaminu Sejmu zatytułowany: Postępowanie nadzwyczajne. I z tego co wiem, ta nowelizacja tego postępowania nie znosi.
 3. Laurẽt Gedeon I, 04.01.2016, 14:07:44

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Vladimir ik Lihtenštán, 04.01.2016, 13:15:52
  Proszę o wybaczenie Wysoką Izbę, jednak zmieniam głos. Nadal uważam, że dwa pierwsze zapisy są niepotrzebne.
 2. Avril von Levengothon, 04.01.2016, 14:10:41
 3. Maria von Primisz, 04.01.2016, 14:14:21
 4. Kristian Arped, 06.01.2016, 19:23:42
  W Sejmie – jakby nie patrzeć - w większości panuje, tytułowy, zdrowy rozsądek. Jakość obrad zależy w głównej mierze od urzędującego marszałka. Nie twierdzę przy tym, że Marszałek von Lichtenstein był gorszy/lepszy od Marszałka Wandera. Mamy to szczęście, że poprzedni Marszałek, bo popełnieniu – krótko mówiąc – gafy, zrezygnował. Postąpił z honorem i za to należą mu się podziękowania. Zamiast zrzucać winę na kogoś innego – przyjął ją na tzw. klatę. Poprawka wiąże ręce Marszałkowi. Czy naprawdę chcemy być krajem, gdzie nikt nie ma do nikogo zaufania? Obecne przepisy mogą okazać się niezbędnymi w jakichś kryzysowych sytuacjach. Jeżeli chcemy mieć bota, który prowadzi obrady za pomocą algorytmu – napiszmy go. Jednakże ja chcę mieć człowieka, może czasem popełniającego błędy, ale potrafiącego przyjrzeć się sprawie ludzkim, niedostępnym dla algorytmów, okiem.