Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o przywróceniu zdrowego rozsądku - propozycja kanclerza
od 02.01.2016 r. (19:40:08) do 02.01.2016 r. (20:05:00)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o przywróceniu zdrowego rozsądku w Sejmie

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 4 ust. 3 („Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, choćby złożony przed zarządzeniem pierwszego czytania, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.”) otrzymuje brzmienie: „Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.”

2. W art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin”; kolejność dalszych ustępów zmienia się odpowiednio.

3. Art. 5 ust. 7 („Marszałek wymierza karę w wysokości 7500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.”) otrzymuje brzmienie: „Na koniec każdego miesiąca Marszałek informuje organ zajmujący się wypłatami dla funkcjonariuszy państwowych o obecności Posłów podczas nieskróconych głosowań w minionym miesiącu. W związku z brakiem publicznie uzasadnionych lub usprawiedliwionych nieobecności Posła podczas nieskróconych głosowań, Marszałek może do przesłanej informacji dołączyć wniosek o obniżenie uposażenia przysługującemu Posłowi w danym miesiącu o kwotę nie przekraczającą połowy miesięcznego uposażenia.”

Art. 2. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Laurẽt Gedeon I, 02.01.2016, 19:47:59

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Vladimir ik Lihtenštán, 02.01.2016, 19:42:57
  2. Maria von Primisz, 02.01.2016, 19:51:31