Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o nowelizacji Ustawy o TK
od 30.12.2015 r. (09:07:03) do 30.12.2015 r. (20:16:27)
Treść głosowania

USTAWA SEJMU NR…. O ZMIANIE USTAWY O TRYBUNALE KORONNYM

Art. 1
W nagłówkach artykułów Ustawy Sejmu nr. 210 o Trybunale Koronnym, zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się następujące zmiany:
1. Nagłówek artykułu 2 otrzymuje brzmienie „[Sędziowie]”,
2. Nagłówek artykułu 2 otrzymuje brzmienie „[Odwołanie]”.

Art. 2
Używane w Ustawie określenie „asesorzy” otrzymuje brzmienie „Sędziowie”.

Art. 3
Art. 1 pkt. 1 Ustawy otrzymuje brzmienie „W skład Trybunału Koronnego wchodzą: Książę oraz trzech Sędziów”.

Art. 4
1. Art. 2 pkt. 1 Ustawy otrzymuje brzmienie „Sędziów wybiera indywidualnie Sejm, na trzymiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, z zastrzeżeniem art.10. Kadencja Sędziego wybranego na wakujący urząd upływa w terminie właściwym dla Sędziego, który opróżnił urząd. ”.
2. Art. 2 pkt. 2 Ustawy otrzymuje brzmienie „Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza wybór na wakujący urząd Sędziego. Swoją kandydaturę może zgłosić niezasiadający w Sejmie obywatel sarmacki wyróżniający się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, który uzyskał obywatelstwo Księstwa Sarmacji nie później niż 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia kandydatury na Sędziego”.
3. Art. 2 pkt. 3 Ustawy otrzymuje brzmienie „Sędzia traci urząd w przypadku złożenia rezygnacji, objęcia mandatu posła, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, utraty statusu aktywnego obywatela, orzeczenia Trybunału Koronnego o dyscyplinarnym złożeniu z urzędu, albo nieobecności trwającej ponad 30 dni.
4. Uchyla się art. 2 pkt.4 Ustawy.
5. Dodaje się art. 2 pkt. 4a Ustawy w brzmieniu „Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez uprzedniej zgody Prezesa Trybunału Koronnego. Jeżeli Sędzia jest Prezesem Trybunału Koronnego, wymaga się jednomyślnej zgody pozostałych Sędziów lub, gdy ich stanowiska są nieobsadzone, zgody Księcia.”.

Art. 5
1. Art. 3 pkt. 1 Ustawy otrzymuje brzmienie „Pracami Trybunału Koronnego kieruje Prezes wybierany przez Trybunał spośród Sędziów na kadencję upływającą z dniem zakończenia kadencji Sędziego.”
2. Używane w Ustawie określenie „Marszałek” i „Książę (Marszałek)” otrzymuje brzmienie „Prezes”.
3. Dodaje się art. 3 pkt. 1a Ustawy w brzmieniu „Urzędu Prezesa Trybunału Koronnego nie może pełnić Książę”.
4. Art. 3 pkt.2 Ustawy otrzymuje brzmienie „Książę zastępuje Prezesa Trybunału Koronnego w razie jego nieobecności na stanowisku trwającej ponad 24 godziny”.
5. Uchyla się Art. 3 pkt. 3.

Art. 6
Art. 6 pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Prezes, nadając bieg sprawie, wyznacza skład orzekający, w tym jego przewodniczącego, z zastrzeżeniem art. 8 pkt 2a; przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio”.

Art. 7
1. Art. 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie „W sprawach z art. 1 pkt. 3 i 4 orzeczenie staje się prawomocne z chwila ogłoszenia”.
2. Dodaje się art. 7 pkt. 2a w brzmieniu „W sprawach z art. 1 pkt. 2 orzeczenie staje się prawomocne po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, jeśli w tym terminie nie złożono odwołania”.

Art. 8
1. Art. 8 pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Strona może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia złożyć umotywowane odwołanie; przepisy art. 5 i 6 stosuje się odpowiednio”.
2. Uchyla się art. 8 pkt. 2.
3. Dodaje się art. 8 pkt. 2a w brzmieniu „Jeśli to możliwe, w składzie orzekającym rozpoznającym odwołanie nie biorą udziału Sędziowie zasiadający w składzie orzekającym w pierwszej instancji”.
4. Dodaje się art. 8 pkt. 2b w brzmieniu „Orzeczenie w sprawie odwołania staje się prawomocne z chwilą ogłoszenia”.

Art. 9
Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2016 roku, z wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie z dniem zakończenia panowania Jego Książęcej Mości Tomasza Ivo Hugo.

Art. 10
Wygasza się kadencje asesorów Trybunału Koronnego pełniących urząd w dniu wejścia w życie ustawy. Sejm dokonuje niezwłocznego wyboru Sędziów Trybunału Koronnego odpowiednio: jednego Sędziego na kadencję trzymiesięczną, jednego Sędziego na kadencję sześciomiesięczną i jednego Sędziego na kadencję dziewięciomiesięczną.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Misza Korab-Kaku, 30.12.2015, 09:25:52
  Mam pewne wątpliwości co do wystarczającej ilości sędziów, do tego jednak zawsze można powrócić. Są to zmiany ewolucyjne i są akceptowalne.
 2. Defloriusz Dyman Wander, 30.12.2015, 17:56:56
  Panie Marszalku, jako ze nie moge w debacie, gdyz juz glosujemy - napisze tu. Bede bardzo wdzieczny jesli na przyszlosc bedziemy jednak przedluzac debate w sytuacji, w ktorej ona faktycznie nadal trwa (mialem odpowiedziec na pare watpliwosci i to zapowiadalem) - nikt nas nie goni i nie sciga, debate mozna wydluzac zgodnie z prawem do 10 dni. Mamy koniec roku, u mnie wiaze sie on ze wzmozona praca i podrozami swiateczno sylwestrowymi, niestety nie zdazylem dokonczyc udzialu w debacie - to jest przerywanie prac w polowie.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Vladimir ik Lihtenštán, 30.12.2015, 09:11:29
  Doceniam staranie, jaki w pisanie tego projektu musiał włożyć Jego Książęca Wysokość Poseł. Jednak według mnie ta ustawa więcej komplikuje i utrudnia niż ułatwia. Dodatkowo nie wyobrażam sobie, żeby kandydaci na asesorów mogli przewidzieć, że będą aktywni przez 6 lub 9 miesięcy.
 2. Laurẽt Gedeon I, 30.12.2015, 10:35:07
  Trzech Sędziów to trochę za mało. Pomysł kadencji 3, 6 i 9 miesięcy do mnie nie przemawia,. Owszem dobrze by było, żeby kadencje nie kończyły się w tym samym czasie, bo takie rozwiązanie zapewni płynność funkcjonowania urzędu. Chętnie poprę kolejny projekt gdyż sporo innych rozwiązań mi się podoba.
 3. Avril von Levengothon, 30.12.2015, 11:23:04
  Panie Marszałku, a gdzie moje poprawki przed głosowaniem nad całością??
 4. Maria von Primisz, 30.12.2015, 13:54:01
  Pozdziwiam projekt, szkoda ze większość poprawek jest albo niepotrzebna albo wręcz szkodliwa.
 5. Kristian Arped, 30.12.2015, 14:14:42