Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach.
od 14.12.2015 r. (21:01:04) do 17.12.2015 r. (21:01:04)
Treść głosowania

Głosowanie nad przyjęciem projektu w całości wraz z przyjętymi poprawkami.

Cytuję:
Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ustawy o prefektach

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dodaje się art. 2 w brzmieniu: „1. Prefekt wykonuje zadania określone w art. 1 ust. 2 w oficjalnym dziale prowincji na Forum Centralnym, zwanym dalej »obszarem prowincji«. 2. Prefekt Generalny wykonuje zadania określone w art. 1 ust. 2 w pozostałych miejscach oraz w odniesieniu do prowincji w przypadku nie wykonywania zadań przez prefekta przez co najmniej 12 godzin lub gdy dana prowincja nie powołała prefekta”.
2. Art. 3 ust. 1 („Prefekta Generalnego powołuje i odwołuje Książę na wniosek Kanclerza”) otrzymuje brzmienie: „Prefekta Generalnego i Podprefekta Generalnego powołuje i odwołuje Książę na wniosek Kanclerza”.
3. Art. 3 ust. 2 („Prefektów powołuje i odwołuje Kanclerz na wniosek Prefekta Generalnego. Kanclerz powierza jednemu z prefektów funkcję Podprefekta Generalnego”) otrzymuje brzmienie: „Prefektów powołuje i odwołuje Książę na wniosek namiestników prowincji”.
4. Art. 3 ust. 3 („Podprefekt Generalny zastępuje Prefekta Generalnego w przypadku niewykonywania zadań przez Prefekta Generalnego przez co najmniej 12 godzin. Przepis zdania poprzedzającego nie stoi na przeszkodzie wykonywaniu przez Podprefekta Generalnego zadań Prefekta Generalnego powierzonych w trybie ust. 4”) otrzymuje brzmienie: „Podprefekt Generalny zastępuje Prefekta Generalnego w przypadku niewykonywania zadań przez Prefekta Generalnego przez co najmniej 12 godzin”.
5. Art. 4 („Prowincja może określić dodatkowe wykroczenia oraz kary wymierzane za ich popełnienie na obszarze prowincji, z zastrzeżeniem, że wymiar kary nie może przekraczać siedmiu dni kary więzienia oraz kary dodatkowej grzywny w wysokości 10 000 libertów”) otrzymuje brzmienie: „Prowincja może określić dodatkowe wykroczenia oraz kary wymierzane za ich popełnienie na obszarze prowincji oraz przez jej mieszkańców w innych miejscach publicznych, z zastrzeżeniem, że wymiar kary nie może przekraczać siedmiu dni kary więzienia oraz kary dodatkowej grzywny w wysokości 10 000 libertów”.
6. W art. 1 Ustawy o prefektach dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Miejscem publicznym jest każdy publicznie dostępny kanał komunikacji wykorzystywany do prowadzenia działalności związanej z Księstwem Sarmacji lub podmiotami funkcjonującymi na jego terytorium.”
7. W art. 1 Ustawy o prefektach dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Przepisy dotyczące wypowiedzi zamieszczonych w miejscach publicznych stosuje się także do wiadomości prywatnych w systemie informatycznym Księstwa, skierowanych do grupy:
a) wszystkich jego użytkowników,
b) wszystkich obywateli sarmackich,
c) wszystkich aktywnych obywateli sarmackich,
d) wszystkich mieszkańców samorządu Księstwa.”

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Defloriusz Dyman Wander, 14.12.2015, 21:34:24
  2. Marek von Thorn-Chojnacki, 15.12.2015, 23:40:56

Głosy PRZECIW

  1. Markus Arped, 14.12.2015, 21:06:19
    Nie będziemy reformować Prefektury na cztery dni przed wyborami do Sejmu. Biję się w pierś — nie zdążyliśmy przedstawić projektu Ustawy o sędziach pokoju; zrobimy to w przyszłej kadencji, zgodnie z zaprezentowanym wczoraj programem Porozumienia Sarmackiego.
  2. Ignacy Popow-Chojnacki, 14.12.2015, 21:11:32
    Zamierzenia Rady Ministrów co do organów sprawiedliwości były inne...
  3. Ludwik Tomović, 14.12.2015, 22:22:11