Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Koronnym.
od 13.12.2015 r. (23:14:11) do 17.12.2015 r. (23:14:11)
Treść głosowania

USTAWA SEJMU NR…. O ZMIANIE USTAWY O TRYBUNALE KORONNYM

Art. 1
W nagłówkach artykułów Ustawy Sejmu nr. 210 o Trybunale Koronnym, zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się następujące zmiany:
1.Nagłówek artykułu 2 otrzymuje brzmienie „[Sędziowie]”,
2.Nagłówek artykułu 2 otrzymuje brzmienie „[Odwołanie]”.

Art. 2
Używane w Ustawie określenie „asesorzy” otrzymuje brzmienie „Sędziowie”.

Art. 3
Art. 1 pkt. 1 Ustawy otrzymuje brzmienie „W skład Trybunału Koronnego wchodzą: Książę oraz trzech Sędziów”.

Art. 4
1.Art. 2 pkt. 1 Ustawy otrzymuje brzmienie „Sędziów wybiera indywidualnie Sejm, na trzymiesięczną kadencję, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, z zastrzeżeniem art.10. Kadencja Sędziego wybranego na wakujący urząd upływa w terminie właściwym dla Sędziego, który opróżnił urząd. ”.
2.Art. 2 pkt. 2 Ustawy otrzymuje brzmienie „Marszałek Sejmu niezwłocznie zarządza wybór na wakujący urząd Sędziego. Swoją kandydaturę może zgłosić niezasiadający w Sejmie obywatel sarmacki wyróżniający się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, który uzyskał obywatelstwo Księstwa Sarmacji nie później niż 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia kandydatury na Sędziego”.
3.Art. 2 pkt. 3 Ustawy otrzymuje brzmienie „Sędzia traci urząd w przypadku złożenia rezygnacji, objęcia mandatu posła, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, utraty statusu aktywnego obywatela, orzeczenia Trybunału Koronnego o dyscyplinarnym złożeniu z urzędu, albo nieobecności trwającej ponad 30 dni.
4.Uchyla się art. 2 pkt.4 Ustawy.
5.Dodaje się art. 2 pkt. 4a Ustawy w brzmieniu „Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez uprzedniej zgody Prezesa Trybunału Koronnego”.

Art. 5
1.Art. 3 pkt. 1 Ustawy otrzymuje brzmienie „Pracami Trybunału Koronnego kieruje Prezes wybierany przez Trybunał spośród Sędziów na kadencję upływającą z dniem zakończenia kadencji Sędziego.”
2.Używane w Ustawie określenie „Marszałek” i „Książę (Marszałek)” otrzymuje brzmienie „Prezes”.
3.Dodaje się art. 3 pkt. 1a Ustawy w brzmieniu „Urzędu Prezesa Trybunału Koronnego nie może pełnić Książę”.
4.Art. 3 pkt.2 Ustawy otrzymuje brzmienie „Książę zastępuje Prezesa Trybunału Koronnego w razie jego nieobecności na stanowisku trwającej ponad 24 godziny”.
5.Uchyla się Art. 3 pkt. 3.

Art. 6
Art. 6 pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Prezes, nadając bieg sprawie, wyznacza skład orzekający, w tym jego przewodniczącego, z zastrzeżeniem art. 8 pkt 2a; przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio”.

Art. 7
1.Art. 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie „W sprawach z art. 1 pkt. 3 i 4 orzeczenie staje się prawomocne z chwila ogłoszenia”.
2.Dodaje się art. 7 pkt. 2a w brzmieniu „W sprawach z art. 1 pkt. 2 orzeczenie staje się prawomocne po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, jeśli w tym terminie nie złożono odwołania”.

Art. 8
1.Art. 8 pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Strona może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia złożyć umotywowane odwołanie; przepisy art. 5 i 6 stosuje się odpowiednio”.
2.Uchyla się art. 8 pkt. 2.
3.Dodaje się art. 8 pkt. 2a w brzmieniu „Jeśli to możliwe, w składzie orzekającym rozpoznającym odwołanie nie biorą udziału Sędziowie zasiadający w składzie orzekającym w pierwszej instancji”.
4.Dodaje się art. 8 pkt. 2b w brzmieniu „Orzeczenie w sprawie odwołania staje się prawomocne z chwilą ogłoszenia”.

Art. 9
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Art. 10
Kadencja asesorów Trybunału Koronnego wygasa w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy. Sejm dokonuje niezwłocznego wyboru Sędziów Trybunału Koronnego odpowiednio: jednego Sędziego na kadencję trzymiesięczną, jednego Sędziego na kadencję sześciomiesięczną i jednego Sędziego na kadencję dziewięciomiesięczną.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Michaś Elżbieta II, 14.12.2015, 09:00:04
  Zgodnie z przewidywaniami, głosuję za własnym projektem.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Marek von Thorn-Chojnacki, 15.12.2015, 23:43:26

Głosy PRZECIW

 1. Ignacy Popow-Chojnacki, 13.12.2015, 23:18:07
  Zmienienie uprawnień dla Księcia? Wykluczone. Uzasadnienia zmian do mnie nie przemawiają, poza tym wejście w życie ustawy tylko zrobi niepotrzebne zamieszanie w TK.
 2. Markus Arped, 14.12.2015, 21:08:56
  Projekt godzi w kompetencje Jego Książęcej Mości.
 3. Ludwik Tomović, 14.12.2015, 22:22:18