Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach - Odrzucenie projektu w całosci
od 15.11.2015 r. (19:21:57) do 18.11.2015 r. (19:21:57)
Treść głosowania

Odrzuca się w całości projekt:

Cytuję:
Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ustawy o prefektach
Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
 • Dodaje się art. 2 w brzmieniu: „1. Prefekt wykonuje zadania określone w art. 1 ust. 2 w oficjalnym dziale prowincji na Forum Centralnym, zwanym dalej »obszarem prowincji«. 2. Prefekt Generalny wykonuje zadania określone w art. 1 ust. 2 w pozostałych miejscach oraz w odniesieniu do prowincji, dla których nie powołano właściwych prefektów”.
 • Art. 3 ust. 1 („Prefekta Generalnego powołuje i odwołuje Książę na wniosek Kanclerza”) otrzymuje brzmienie: „Prefekta Generalnego i Podprefekta Generalnego powołuje i odwołuje Książę na wniosek Kanclerza”.
 • Art. 3 ust. 2 („Prefektów powołuje i odwołuje Kanclerz na wniosek Prefekta Generalnego. Kanclerz powierza jednemu z prefektów funkcję Podprefekta Generalnego”) otrzymuje brzmienie: „Prefektów powołuje i odwołuje Książę na wniosek namiestników prowincji”.
 • Art. 3 ust. 3 („Podprefekt Generalny zastępuje Prefekta Generalnego w przypadku niewykonywania zadań przez Prefekta Generalnego przez co najmniej 12 godzin. Przepis zdania poprzedzającego nie stoi na przeszkodzie wykonywaniu przez Podprefekta Generalnego zadań Prefekta Generalnego powierzonych w trybie ust. 4”) otrzymuje brzmienie: „Podprefekt Generalny zastępuje Prefekta Generalnego w przypadku niewykonywania zadań przez Prefekta Generalnego przez co najmniej 12 godzin”.
 • Art. 4 („Prowincja może określić dodatkowe wykroczenia oraz kary wymierzane za ich popełnienie na obszarze prowincji, z zastrzeżeniem, że wymiar kary nie może przekraczać siedmiu dni kary więzienia oraz kary dodatkowej grzywny w wysokości 10 000 libertów”) otrzymuje brzmienie: „Prowincja może określić dodatkowe wykroczenia oraz kary wymierzane za ich popełnienie na obszarze prowincji oraz przez jej mieszkańców w innych miejscach publicznych, z zastrzeżeniem, że wymiar kary nie może przekraczać siedmiu dni kary więzienia oraz kary dodatkowej grzywny w wysokości 10 000 libertów”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 15.11.2015, 19:51:04

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Marek von Thorn-Chojnacki, 16.11.2015, 20:57:10
 2. Ludwik Tomović, 17.11.2015, 11:38:57

Głosy PRZECIW

 1. Markus Arped, 15.11.2015, 19:26:40
 2. Ignacy Popow-Chojnacki, 16.11.2015, 16:03:42
 3. Gauleiter Kakulski, 17.11.2015, 22:12:30
 4. Mikołaj Torped, 17.11.2015, 22:12:40
  Przeciw odrzuceniu, ale projekt wymaga ponownej dyskusji.