Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych — dodanie art. 1 pkt x
od 03.11.2015 r. (14:16:15) do 04.11.2015 r. (23:11:35)
Treść głosowania

W art. 1 dodaje się pkt x w brzmieniu: „Dodaje się rozdział I w brzmieniu:

»Rozdział I
BUDŻET

Art. 1.

Minister właściwy do zarządzania finansami Księstwa Sarmacji przedstawia co miesiąc, nie później niż do piątego dnia miesiąca, założenia budżetowe Rady Ministrów na dany miesiąc, obejmujące w szczególności planowane przychody (i ich szczegółowe źródła) i wydatki (i ich szczegółowe przeznaczenie) z kont obsługiwanych przez Radę Ministrów.

Art. 2.

Planowane wydatki, o których mowa w art. 1, nie mogą przekraczać planowanych dochodów. Minister, przygotowując założenia budżetowe, dąży do osiągnięcia nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Art. 3.

Minister właściwy do zarządzania finansami Księstwa Sarmacji przedstawia co miesiąc, nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca, rozliczenie budżetu Rady Ministrów za poprzedni miesiąc, obejmujące w szczególności zestawienie planowanych i osiągniętych przychodów i wydatków z kont obsługiwanych przez Radę Ministrów«; numerację pozostałych rozdziałów i artykułów zmienia się odpowiednio”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Cudzoziemiec, 03.11.2015, 14:46:00
 2. Helwetyk Romański, 03.11.2015, 17:13:54
  Eksperyment warty przeprowadzenia.
 3. Marek von Thorn-Chojnacki, 03.11.2015, 20:46:58

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Markus Arped, 03.11.2015, 14:18:46
 2. Ignacy Popow-Chojnacki, 03.11.2015, 14:18:54
  Popieram Kanclerza.
 3. Gauleiter Kakulski, 03.11.2015, 21:19:25
  Wyjaśniałem w debacie czemu jest to rozwiązanie fatalne. Przy wahających się w zależności od liczby emisji znaczków oraz aktywności obywateli przychodach budżetu rozwiązanie to doprowadzi do stałego przetrzymywania nadwyżki na koncie rady ministrów, bo nadwyżki z miesiąca x nie będzie można wydać w miesiącu x+1. To nie eksperyment, to odmrażanie sobie uszu na złość kanclerzowi...
 4. Ludwik Tomović, 04.11.2015, 12:26:10