Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie systemu pracy.
od 27.10.2015 r. (19:34:36) do 30.10.2015 r. (18:55:53)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie systemu pracy


Art. 1.


1. Zaprzestaje się sprzedaży gospodarstw prywatnych.
2. Gospodarstwa prywatne w liczbie powyżej 1 podlegają likwidacji z mocy prawa.
3. Nagromadzona praca ulega likwidacji z mocy prawa.

Art. 2.1. Minister właściwy do spraw finansów z urzędu zwraca koszt zakupu gospodarstw prywatnych oraz wypłaca odszkodowanie za zlikwidowaną pracę. Środki pieniężne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pochodzą z emisji liberta. Decyzje wydane na podstawie niniejszej ustawy nie podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

Art. 3


1. Godzinną produkcję pracy określa się wzorem x*y*z, gdzie x jest niezerowym pierwiastkiem trzeciego stopnia z liczby wsi lennych powiększonym o jeden, y jest współczynnikiem aktywności, a z jest procentowym wskaźnikiem zdrowia systemowego.
2. Współczynnik aktywności jest zależny od relacji między średnią aktywnością mieszkańca w poprzedzających trzydziestu dniach liczoną zgodnie z ustawą o obywatelstwie sarmackim a średnią aktywnością wszystkich aktywnych obywatel w poprzedzających trzydziestu dniach i liczoną zgodnie z ustawą o obywatelstwie sarmackim i wynosi:
a. 5 dla mieszkańców, których aktywność jest większa niż 150% średniej ogólnej
b. 3 dla mieszkańców, których aktywność jest większa niż średnia i mniejsza niż 150% średniej ogólnej
c. 2 dla mieszkańców, których aktywność jest mniejsza niż średnia ogólna.
3. Współczynnik aktywności nowych mieszkańców przez 60 dni od dnia rejestracji wynosi 20,0.

Art. 4.1. Skreśla się art. 3 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r.(„Środki ze sprzedaży gospodarstw prywatnych stanowią dochód Rady Ministrów”).
2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przepisu art. 1 przez Naczelną Izbę Architektury. Naczelna Izba Architektury przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów informację o zlikwidowanych wsiach prywatnych oraz ich właścicielach.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Cudzoziemiec, 27.10.2015, 19:49:43
  2. Ignacy Popow-Chojnacki, 27.10.2015, 20:07:18
  3. Marek von Thorn-Chojnacki, 27.10.2015, 21:40:26
  4. Markus Arped, 27.10.2015, 21:41:39
  5. Ludwik Tomović, 27.10.2015, 23:29:03
  6. Helwetyk Romański, 28.10.2015, 10:49:41
  7. Michał Pséftis, 30.10.2015, 18:47:10

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW