Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o Rodach Księstwa Sarmacji.
od 23.10.2015 r. (16:28:34) do 27.10.2015 r. (16:28:34)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o Rodach Księstwa Sarmacji


Art. 1. [Rody]

 1. Księstwo Sarmacji dba o swoje rody.
 2. Ród może zostać zarejestrowany, jeśli tworzy go co najmniej dwóch obywateli sarmackich.
 3. Utrata obywatelstwa przez wszystkich członków rodu nie prowadzi do jego likwidacji.
 4. Wśród rejestrujących ród, jedna osoba jest wskazana jako jego głowa - senior.

Art. 2. [Rodzaje]
Wyróżnia się następujące rodzaje rodów:
 1. szlacheckie, gdy senior rodu jest szlachcicem,
 2. arystokratyczne, gdy senior rodu jest arystokratą,
 3. książęce, gdy seniorem rodu jest Książę lub Książę-Senior


Art. 3. [Rejestr]
 1. Dwór Książęcy prowadzi rejestr rodów.
 2. Rejestr rodów obejmuje spis członków każdego rodu z wyszczególnieniem ich pokrewieństwa, powinowactwa lub innych związków z rodem oraz rodowe powiązania rodzinne, czyli powiązania jednego rodu z innymi.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 przekazuje przedstawiciel Rodu.

Art. 4. [Rejestracja]
 1. Ród, może zarejestrować senior lub dowolny członek rodu posiadający upoważnienie seniora.
 2. Przy rejestracji rodu należy wskazać macierzysty samorząd, w którym znajduje się siedziba rodu i podać personalia seniora.

Art. 5. [Instytucja rodowa]
 1. Dla każdego zarejestrowanego rodu, zakłada się instytucje rodowe.
 2. Opłata od założenia instytucji rodowej wynosi 10000 libertów i jest dochodem Dworu Książęcego.
 3. Jeśli członkowie rodu nie znajdą funduszy na zarejestrowanie rodu, mogą złożyć wniosek o emisję znaczka o tematyce związanej z rodem, z którego dochód w pierwszej kolejności zostanie przeznaczony na opłatę rejestracyjną.

Art. 6. [Ochrona nazwiska]
 1. Każde zarejestrowane nazwisko rodowe, podlega prawnej ochronie.
 2. Osoba rejestrująca się w systemie Księstwa Sarmacji pod nazwiskiem tożsamym z zarejestrowanym nazwiskiem rodowym jest zobowiązana uzyskać zgodę rodu.
 3. Zgodę, o której mowa w ust. 2 należy uzyskać w ciągu 7 dni od rejestracji. Po upływie tego terminu, każdy członek zarejestrowanego rodu ma prawo złożyć wniosek do właściwych służb o przymusową zmianę nazwiska. Wniosek nie podlega opłacie.
 4. Osoba składająca wniosek o zmianę nazwiska w systemie na zarejestrowane nazwisko rodowe jest zobowiązana uzyskać zgodę rodu.
 5. Ród wydaje zgodę, o której mowa w ust. 4, lub odmawia jej w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Niezajęcie stanowiska w sprawie w wyznaczonym terminie oznacza zgodę.
 6. Sposób wyrażenia stanowiska w sprawie zgody określa senior rodu.

Art. 7. [Ochrona heraldyki]
 1. Zarejestrowany ród może złożyć wniosek o zastrzeżenie reprezentacji graficznej określonych elementów herbów członków rodu.
 2. Każdy członek rodu może używać zastrzeżonych elementów, o których mowa w ust. 1.
 3. Zgodę na zastrzeżenie wydaje Książę.
 4. Osobie nie będącej członkiem rodu, nie można nadać herbu, który zawiera zastrzeżone elementy, o których mowa w ust. 1.

Art. 8. [Przywileje]
 1. Książę może przyznać, na wniosek rodu, następujące przywileje zarejestrowanym rodom:
  1. Herb rodowy,
  2. Siedzibę rodu - lenno,
  3. Przydomek.
 2. Ród ma prawo do publikacji artykułów, lecz powinny być one związane z jego sprawami lub działalnością.
 3. Ród powinien udzielać pomocy swoim członkom i wspierać ich inicjatywy.
 4. Ród, może się ubiegać o dział i grupę na forum, na zasadach określonych w ustawie, jeśli liczba jego członków przekracza 5 osób.

Art. 9. [Opuszczenie rodu i wygaśnięcie rodu]
 1. Każdy członek rodu ma prawo go opuścić, jednak jest wówczas zobowiązany poinformować o tym ród (seniora) i napisać publiczne oświadczenie w tej sprawie.
 2. Senior rodu ma prawo wykluczyć z rodu jego członka, jeżeli dopuścił się przestępstwa na terenie Księstwa Sarmacji, zachowywał się niegodnie wobec rodu lub jego zachowanie godziło w dobre imię rodu.
 3. Zstępni lub adoptowani przez osobę opuszczającą ród lub wykluczoną z rodu mogą postanowić o pozostaniu w rodzie.

Art. 10. [Wykreślenie rodu]
 1. Dwór Książęcy może wykreślić ród, jeśli żaden z jego członków nie będzie zamieszkiwał terytorium Księstwa Sarmacji.
 2. W przypadku wykreślenia rodu, wszystkie prawa majątkowe instytucji rodu przechodzą na Koronę.

Art. 11. [Senior rodu]
 1. Senior rodu jest prawnym właścicielem instytucji rodu.
 2. Senior określa sposób przyjmowania do rodu.
 3. Senior rodu może wyznaczyć dziedzica, który będzie jego następcą w przypadku uznania jego śmierci i będzie go zastępował w przypadkach nieobecności.
 4. W przypadku, gdy senior rodu jest nieobecny i nie wyznaczył dziedzica, za każdym razem, gdy jest mowa o seniorze, należy rozumieć przez to najstarszego obecnego członka rodu, z zastrzeżeniem, że przepisu ust. 3 nie stosuje się do tego członka rodu.

Art. 12. [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Ignacy Popow-Chojnacki, 23.10.2015, 16:31:36
 2. Cudzoziemiec, 23.10.2015, 17:18:41
 3. Markus Arped, 23.10.2015, 21:46:15
 4. Ludwik Tomović, 23.10.2015, 21:49:27
 5. Marek von Thorn-Chojnacki, 23.10.2015, 23:39:37
 6. Helwetyk Romański, 24.10.2015, 16:45:21

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW