Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o przeliczeniu majątków
od 04.07.2013 r. (13:49:04) do 06.07.2013 r. (14:51:02)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
o przeliczeniu majątków

Art. 1. [Definicje]

Ilekroć w ustawie zostanią użyte wzory — „M” należy rozumieć jako wartość majątku po przeliczeniu, a „WM” jest wartością majątku przed przeliczeniem.

Art. 2. [Przeliczenie majątków mieszkańców]

1. Mieszkaniec otrzymuje zwrot majątku zgromadzonego w systemie Złota Wolność w wybranej przez siebie postaci:
(1) jednorazowej wypłaty środków według przelicznika M= ∛WM x 200 lub,
(2) wypłaty środków w dwudziestu czterech równych, miesięcznych ratach według przelicznika M= ∛WM x 600 lub,
(3) wypłaty środków w dwunastu równych, miesięcznych ratach według przelicznika M= ∛WM x 300 lub,
(4) odbioru w postaci rozbudowy gospodarstw prywatnych przy zastosowaniu wzoru M= ∛WM x 350, sumę zaokrągla się do kwoty brakującej do kolejnego ulepszenia lub,
(5) rezygnacji z wypłaty środków oraz likwidacji tego majątku w tym zrzeczenie się praw do niego.
2. Każdy mieszkaniec ma prawo, przed wyliczeniem odszkodowania za majątek w Złotej Wolności według wybranego przez siebie wzoru, przekazać jeden procent majątku w Złotej Wolności na wybrany przez siebie podmiot spośród wymienionych w załączniku do tej ustawy. Kwota jednego procenta przed przekazaniem wybranej przez mieszkańca instytucji zostanie podzielona przez 5.
3. Przeznacza się 3 miesiące na wybór przez mieszkańca opcji 1-5 transferu majątku. Po przekroczeniu tego terminu system automatycznie i losowo dokona wyboru opcji 1-4 za mieszkańca.

Art. 3. [Inne przeliczenia]

1. Dokonuje się przeliczenia majątków miejscowości według wzoru M= ∛WM x 450.
2. Dokonuje się przeliczenia majątków osób prawnych (Korona, KSZ, prowincje) według wzoru M=√WM x 80.
3. Dokonuje się przeliczenia wierzytelności według wzoru ∛WM x 450. Terminy spłat wierzytelności mieszkańców krótsze niż 12 miesięcy przedłuża się do tego okresu

Art. 3. [Pakiet socjalny]

Wypłaca się mieszkańcom, którzy przez ponad rok pełnili funkcje publiczne w Księstwie Sarmacji premię w wysokości 5 000 libertów, na ich wniosek zawierający odnośniki do odpowiednich aktów prawnych potwierdzających pełnienie tych funkcji.

Art. 4.

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Realizację ustawy powierza się Najwyższej Izbie Architektury.

Załącznik:

1% można przekazać dla:
— Skarbu Książęcego (instytucja „Dwór Książęcy”),
— Funduszu Rozwoju Infrastruktury (instytucja „Naczelna Izba Architektury”),
— Skarbu Rady (instytucja „Rada Ministrów”),
— Skarbów Samorządowych (Gellonia i Starosarmacja, Baridas, Sclavinia, Teutonia, Wandystan).

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Misza Korab-Kaku, 04.07.2013, 13:49:27
  2. Markus Arped, 04.07.2013, 13:50:32
  3. Karolina Aleksandra, 04.07.2013, 13:51:19
  4. Avril von Levengothon, 04.07.2013, 13:56:32
    Niby za chociaż ten Art.2 ustęp 2 bardzo mi się nie podoba.
  5. Roland Heach-Romański, 05.07.2013, 00:10:30
  6. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 05.07.2013, 00:33:18

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Jurand Swarzewski, 06.07.2013, 00:24:52