Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o SUSPENS
od 28.08.2015 r. (10:29:56) do 31.08.2015 r. (10:29:56)
Treść głosowania

Głosujemy nad poniższym projektem ustawy:
__________________________________________________

Ustawa Sejmu nr ...
o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk

art. 1
 1. Tworzy się Sarmacki Urząd Społeczno-Pocztowo-Edukacyjny Napędzania Statystyk (SUSPENS).
 2. Pracownicy SUSPENS są funkcjonariuszami publicznymi.

art. 2
 1. Oddaje się pod zarząd SUSPENS następujące instytucje:
  1. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej (SOBOS),
  2. Pocztę Baridajską (PB),
  3. Instytut Edukacji Sarmackiej (IES),
  4. Galerię Złotych Cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” (GQ),
  5. Grodziską Agencję Prasową (GAP).
 2. Tworzy się w ramach SUS Dział Wniosków Instytucji i Obywateli (WIO).

art. 3
 1. SUSPENS kieruje Szef, wybierany i odwoływany przez Radę Ministrów. Wyłanianie Szefa odbywa się w drodze powszechnego naboru, który może być przeprowadzony w drodze konkursu z określanymi warunkami dla kandydatów.
 2. W przypadku braku Szefa SUSPENS, Kanclerz wyznacza osobę pełniącą obowiązki Szefa do czasu wyłonienia Szefa.

art. 4
 1. Instytucjami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1-3, kierują ich kierownicy powoływani i odwoływani przez Szefa SUSPENS.
 2. Instytucją, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5, administruje jej administrator powoływany i odwoływany przez Szefa SUSPENS.
 3. Pozostałych pracowników instytucji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2-3, powołuje Szef SUSPENS w porozumieniu z właściwymi kierownikami.
 4. Pracowników GAP i WIO zatrudnia i zwalnia Szef SUSPENS.
 5. Powołanie i zatrudnianie następuje w drodze powszechnego naboru. Nabór może być przeprowadzony w drodze konkursu z określanymi warunkami dla kandydatów.
 6. W przypadku braku kierownika lub administratora właściwej instytucji, Szef SUSPENS pełni jego obowiązki do czasu wyłonienia właściwego kierownika lub administratora.

art. 5
 1. SOBOS przeprowadza wśród społeczeństwa Księstwa Sarmacji nie mniej niż 3 sondy w miesiącu.
 2. SOBOS może przeprowadzać sondaże na zlecenie.
 3. SOBOS może pobierać opłaty za sondaże na zlecenie, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Kanclerz może zlecić przeprowadzenie jednego sondażu w miesiącu, poza limitem wskazanym w ust. 1, bez wnoszenia opłat.
 5. W SOBOS nie zatrudnia się innych pracowników niż kierownik.

art. 6
 1. PB jest zobowiązana do emisji znaczków.
 2. PB jest zobowiązana do emisji znaczków z okazji świąt państwowych, o których mówi ustawa. Propozycję znaczka w takich przypadkach może zgłosić właściwa prowincja, Rada Ministrów lub Książę.
 3. PB jest zobowiązana do emisji na zlecenie znaczków innych, niż wymienione w ust. 2, jednak nie częściej niż 3 razy w miesiącu, z czego 1 emisja jest zarezerwowana na zlecenie Rady Ministrów.
 4. PB jest zobowiązana do dbałości o estetykę emitowanych znaczków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rada Ministrów może w drodze uchwały wstrzymać emisję znaczka z uwagi na estetykę.
 5. PB może zatrudniać nie więcej niż 2 grafików opracowujących wzory znaczków, w szczególności na uroczystości państwowe, i wspierających innych zgłaszających.
 6. Nakład znaczka nie może przekroczyć dwuipółkrotności liczby aktywnych obywateli sarmackich, z zastrzeżeniem przepisu ust. 7.
 7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do znaczków obiegowych o nakładzie wynoszącym co najmniej 250 i nominale nie wyższym niż 200 lt. Emisję znaczków obiegowych może zlecić Rada Ministrów lub Książę nie częściej niż raz w miesiącu.
 8. Wprowadza się limit zakupu znaczków w ramach jednej emisji przez jednego mieszkańca w wysokości 2 znaczków, gdy nakład nie przekracza 20 znaczków oraz 3 znaczków w pozostałych przypadkach, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Rada Ministrów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w przypadku emisji na własne zlecenie może określić inny limit zakupu znaczków od tych, o których mowa w ust. 8.

art. 7
 1. IES jest odpowiedzialny za edukację Sarmatek i Sarmatów, w tym w szczególności nowych mieszkańców i obywateli.
 2. IES opracowuje i udostępnia do powszechnego użytku materiały edukacyjne, mające pomagać nowym Sarmatom w aklimatyzacji i włączeniu się w życie społeczności Księstwa Sarmacji.
 3. Szef IES powołuje Mentorów, maksymalnie 2 z każdej prowincji, którzy są przewodnikami nowych mieszkańców po Księstwie Sarmacji - wspomagają ich, udzielają im rad, wskazówek i odpowiadają na pytania.

art. 8
 1. Zadaniem GQ przechowywanie i udostępnianie w jednym miejscu wypowiedzi, które zostały wyrażone w Sarmacji, zwłaszcza wypowiedzi wartościowych, ciekawych, śmiesznych, doniosłych.
 2. Administrator GQ jest odpowiedzialny za dodawanie, korektę i akceptację cytatów oraz utrzymanie poprawności działania serwisu i jego promocję.
 3. W GQ nie zatrudnia się innych pracowników niż administrator.

art. 9
 1. GAP jest odpowiedzialne za natychmiastowe informowanie o wydarzeniach w Księstwie.
 2. Pracownicy GAP dbają o to, by osoby odwiedzające stronę główną Sarmacji były informowanie o bieżących wydarzeniach w państwie.
 3. Pracownicy GAP, w liczbie nie większej niż 4, są zobowiązani do podawania sposób rzetelny wiadomości opartych na faktach.
 4. Każdemu z członków Rady Ministrów, Marszałkowi i Wicemarszałkom Sejmu oraz przedstawicielom prowincji przysługuje prawo do publikacji w GAP z zachowaniem standardów, o których mowa w ust. 3.

art. 10
 1. WIO jest odpowiedzialny za bezzwłoczne i rzetelne rozpatrywanie wniosków instytucji i obywateli, w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie.
 2. WIO jest odpowiedzialny za rejestrację instytucji, zmiany nazw instytucji i ich właścicieli.
 3. WIO jest odpowiedzialny za zmiany w profilach obywateli i mieszkańców Księstwa.
 4. WIO jest odpowiedzialny za tworzenie dokumentów urzędowych, którymi posługują się funkcjonariusze publiczni na Forum Centralnym Księstwa.
 5. WIO jest odpowiedzialny za aktualizację wykazu władz sarmackich.
 6. WIO jest odpowiedzialny za sprawdzenie czy wniesione zostały właściwe opłaty od wniosku, gdy przepisy tego wymagają.
 7. Szef SUSPENS jest równocześnie pracownikiem WIO. Oprócz Szefa SUSPENS, w WIO może być zatrudnionych nie więcej niż 2 pracowników.

art. 11
 1. Osoby wybrane na stanowiska, o który mowa w art. 4 ust. 1, przedstawiają Szefowi SUSPENS do 7. dnia następnego miesiąca raport z dzialałności za dany miesiąc.
 2. Szef SUSPENS przedstawia Kanclerzowi lub właściwemu ministrowi do 10. dnia następnego miesiąca raport z dzialałności za dany miesiąc.
 3. Raporty, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą zawierać co najmniej propozycje wypłat dla poszczególnych pracowników SUSPENS.

art. 12
 1. Zawinione przez Szefa SUSPENS i właściwych kierowników nieprzedstawienie w terminie raportów, o którym mowa w art. 11, skutkuje obniżeniem pensji lub właściwego kierownika o ¼ i może skutkować odwołaniem ze stanowiska.
 2. Zawinione przez Szefa SUSPENS i właściwych kierowników nieprzedstawienie w terminie raportów przez trzy kolejne miesiące lub cztery razy w przeciągu pół roku, skutkuje odwołaniem ze stanowiska.
 3. Niewywiązywanie się przez pracowników i kierowników z obowiązków wynikających z niniejszej ustawy może skutkować obniżeniem pensji do ½ oraz zwolnieniem ze stanowiska.
 4. Powyższe ustępy nie wyczerpują powodów odwołania szefa, kierowników i pozostałych pracowników SUSPENS.

art. 13
 1. Dochód SUSPENS stanowi dochód Rady Ministrów.
 2. Rada Ministrów wypłaca co miesiąc pensje pracownikom SUSPENS na podstawie raportu, o którym mowa w art. 11 ust. 2.

art. 14
 1. Osoby kierujące i administrujące instytucjami, o których mowa w ustawie, przed wejściem w życie ustawy stają się pracownikami SUSPENS i pozostają kierownikami lub administratorami właściwych instytucji. Art. 4 stosuje się odpowiednio.
 2. Osoby zatrudnione w instytucjach, o których mowa w ustawie, rzed wejściem w życie ustawy stają się pracownikami SUSPENS we właściwych instytucjach.
 3. Ustawa wchodzi w życie 14 dni od jej podpisania z zastrzeżeniem, że procedurę wyboru Szefa SUSPENS Rada Ministrów jest zobowiązana przeprowadzić przed zakończeniem tego okresu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Krzysztof St. M. Kwazi, 28.08.2015, 10:30:09
 2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 28.08.2015, 12:19:27
 3. Markus Arped, 28.08.2015, 12:59:48
 4. Siergiusz Asketil, 28.08.2015, 13:46:42
  Z lekkimi wątpliwościami.
 5. Andrzej Fryderyk, 28.08.2015, 17:51:00
 6. Yennefer von Witcher, 29.08.2015, 11:14:34

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Avril von Levengothon, 28.08.2015, 13:21:57
 2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 28.08.2015, 14:01:55
 3. Daniel January von Tauer-Krak, 29.08.2015, 08:20:01

Głosy PRZECIW