Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości
od 22.08.2015 r. (10:09:14) do 25.08.2015 r. (10:09:14)
Treść głosowania

Głosujemy nad poniższym projektem ustawy:
__________________________________________________

Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.
W ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości wprowadza się następujące zmiany:
 1. w art. 41. ust. 1 pkt 8 kropkę zmienia się na przecinek i dodaje pkt 9 w brzmieniu:
  “9) wykorzystywanie błędu w systemie informatycznym Księstwa, w celu przysporzenia lub wyrządzenia szkody,
  10) uzyskiwanie przysporzenia w wyniku czynu określonego w pkt 9 popełnionego przez inną osobę,
  11) zatajanie przed władzami istnienia błędu w systemie informatycznym Księstwa, mogącego prowadzić do bezprawnego przysporzenia lub wyrządzenia szkody.”
 2. w art. 41. dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
  “3. Kto działa nieumyślnie dopuszczając się przestępstwa przysporzenia przy wykorzystaniu błędu w systemie informatycznym Księstwa, ten podlega karze więzienia do miesiąca. Nie popełnia przestępstwa działając nieumyślne ten, kto sam lub na wezwanie właściwego organu zwróci uzyskane przysporzenie lub powiadomi o uzyskanym w wyniku jego działań przysporzeniu przez inną osobę, lub powiadomi o wyrządzonej szkodzie.
  4. Nie popełnia przestępstwa ten, kto uzyskuje przysporzenia w wyniku czynu określonego w ust. 1 pkt 10 lub ust. 3, jeśli sam lub na wezwanie właściwego organu zwróci uzyskane przysporzenie."

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Siergiusz Asketil, 22.08.2015, 11:19:40
 2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 22.08.2015, 11:28:35
 3. Daniel January von Tauer-Krak, 22.08.2015, 11:35:27
 4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 22.08.2015, 11:51:54
 5. Andrzej Fryderyk, 22.08.2015, 13:51:38
 6. Yennefer von Witcher, 22.08.2015, 13:58:26
 7. Markus Arped, 22.08.2015, 15:27:57
 8. Avril von Levengothon, 24.08.2015, 14:09:07

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW