Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych
od 01.08.2015 r. (11:51:11) do 04.08.2015 r. (11:51:11)
Treść głosowania

Głosujemy nad poniższym projektem ustawy:

Cytuję:
Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ustawy o finansach publicznych
Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. Art. 1 ust. 1 („Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 18% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach”) otrzymuje brzmienie: „Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 25% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach”.
 2. Dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Każdego pierwszego i piętnastego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w wysokości 5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, jeśli mieszkaniec w ciągu ostatnich 30 dni był obecny w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, z zastrzeżeniem, że nie pobiera się podatku z rachunku mieszkańca w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio”.
 3. Art. 1 ust. 4 („Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 120 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 60 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1, lub jego część, nie mniejszą niż jedną trzecią, a także, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 30 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1a, jeśli mieszkaniec zawiadomił Kanclerza o urlopie zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim”.
 4. Art. 3 ust. 5 („Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 4950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów; przepisu nie stosuje się do zmiany danych w profilu instytucji bez możliwości publikacji oraz do zmiany danych w profilu mieszkańca, w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji”) otrzymuje brzmienie: „Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana danych w profilu mieszkańca w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji lub wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 4950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Andrzej Fryderyk, 01.08.2015, 15:29:35
 2. Krzysztof St. M. Kwazi, 01.08.2015, 19:49:54
 3. Avril von Levengothon, 02.08.2015, 00:13:57
 4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 02.08.2015, 00:17:16
 5. Markus Arped, 02.08.2015, 01:54:16
 6. Siergiusz Asketil, 02.08.2015, 11:16:32
 7. Yennefer von Witcher, 03.08.2015, 07:23:17

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW