Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o organizacjach paramilitarnych
od 12.07.2015 r. (19:06:35) do 15.07.2015 r. (19:06:35)
Treść głosowania

Art. 1
Organizacją paramilitarną jest każda organizacja, także posiadająca osobowość prawną, niebędąca częścią formalnych struktur sił zbrojnych Księstwa Sarmacji, działająca na całości lub części terytorium Księstwa, która charakteryzuje się co najmniej jedną z niżej wymienionych cech:
 1. ma charakter militarny lub zbliżony do takowego,
 2. posiada uzbrojenie na wyposażeniu swoim lub większości swoich członków,
 3. wśród celów swojej działalności ma umacnianie obronności Księstwa Sarmacji lub poszczególnych Prowincji,
 4. wśród celów swojej działalności ma ochronę życia, zdrowia lub mienia obywateli, środowiska naturalnego lub zapewnienia spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Art. 2
 1. Organizacje paramilitarne mogą posiadać własną strukturę organizacyjną i dowództwo.
 2. Organizacje paramilitarne nie mogą używać nazw orderów i odznaczeń właściwych dla sił zbrojnych Księstwa Sarmacji.
Art. 3
 1. Organizacje paramilitarne mogą posiadać własną hierarchię stopni. Jeżeli organizacja paramilitarna korzysta z nazw stopni obowiązujących w siłach zbrojnych Księstwa Sarmacji, wówczas stopnie organizacji paramilitarnej odróżnia się uzupełniając je o nazwę organizacji paramilitarnej, dla której są właściwe.
 2. Hetman Wielki może określić w drodze zarządzenia (artykułów hetmańskich) równorzędność stopni sił zbrojnych Księstwa Sarmacji i organizacji paramilitarnej, o której mowa w art. 4 ust. 2, w zakresie przez siebie ustalonym.
Art. 4
 1. Organizacje paramilitarne, posiadające na wyposażeniu swoim lub swoich członków tylko uzbrojenie osobiste (broń białą drzewcową, obuchową, sieczną lub miotającą z wyłączeniem broni palnej, pistolety, karabiny itp.) są samodzielne i niezależne, z zastrzeżeniem art. 7.
 2. Organizacje paramilitarne, posiadające na wyposażeniu swoim lub swoich członków uzbrojenie niebędące uzbrojeniem osobistym, przede wszystkim pojazdy wojskowe (lądowe, powietrzne lub wodne), podlegają Księciu oraz Hetmanowi Wielkiemu w zakresie, o jakim mowa w niniejszej ustawie.
Art. 5
 1. Dopuszcza się tworzenie organizacji paramilitarnych przez Prowincje Księstwa Sarmacji.
 2. Prowincje Księstwa Sarmacji mogą wspólnie i w porozumieniu tworzyć organizacje paramilitarne.
 3. W przypadkach opisanych w ustępach poprzedzających, organizacje paramilitarne, o których mowa w art. 4 ust. 1, podlegają władzom właściwej Prowincji. Porozumienie między Prowincjami dotyczące wspólnego tworzenia organizacji paramilitarnych może określać sposób podległości, a także tworzenie odrębnego dowództwa, zależnego od władz porozumiewających się Prowincji.
Art. 6
Organizacje paramilitarne, o których mowa w art. 4 ust. 2, mogą zostać zobowiązane do uczestnictwa w manewrach i ćwiczeniach formalnych struktur sił zbrojnych Księstwa Sarmacji w trakcie pokoju.
Art. 7
 1. Organizacje paramilitarne, spełniające warunek określony w art. 1 pkt 2, i ich członkowie mogą zostać zobowiązani przez Księcia lub Hetmana Wielkiego, do uczestnictwa w działaniach wojennych Księstwa Sarmacji prowadzonych na terytorium Księstwa oraz poza jego granicami.
 2. Organizacje paramilitarne mogą prowadzić działania wojenne tylko w porozumieniu z Księciem i na podstawie jego zgody.
Art. 8
 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Organizacje paramilitarne istniejące w dniu wejścia w życie ustawy mają 30 dni na dostosowanie się do jej przepisów.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Siergiusz Asketil, 12.07.2015, 19:06:48
 2. Młynek Kawowy, 12.07.2015, 19:10:03
 3. Andrzej Fryderyk, 12.07.2015, 19:24:53
 4. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 12.07.2015, 19:48:11

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Avril von Levengothon, 12.07.2015, 20:02:50
 2. Yennefer von Witcher, 13.07.2015, 12:47:12
 3. Krzysztof St. M. Kwazi, 15.07.2015, 14:35:33

Głosy PRZECIW

 1. Markus Arped, 12.07.2015, 19:16:18