Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o opłacie za niegłosowanie w Sejmie — wersja pos. Kwaziego
od 12.07.2015 r. (15:38:27) do 12.07.2015 r. (19:19:19)
Treść głosowania

Art. 1.
W artykule 5 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu dokonuje się następujących zmian:
  1. dodaje się ustęp 7 o treści „Marszałek wymierza karę w wysokości 7 500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone”.
  2. ustęp 5 („Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa posłów, Marszałek przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni.”) otrzymuje brzmienie:
    Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa posłów, Marszałek przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału — za pomocą poczty koronnej”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Siergiusz Asketil, 12.07.2015, 15:39:35
  2. Krzysztof St. M. Kwazi, 12.07.2015, 15:50:18
  3. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 12.07.2015, 17:18:50
  4. Andrzej Fryderyk, 12.07.2015, 17:22:29
  5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 12.07.2015, 17:27:22

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW