Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie przepisów dotyczących wymiaru sprawiedliwości
od 04.07.2015 r. (16:51:06) do 07.07.2015 r. (10:17:23)
Treść głosowania

Art. 1.
W ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości wprowadza się następujące zmiany:
 1. w art. 42. ust. 1 w pkt 6. kropkę zmienia się na przecinek i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "niepodporządkowanie się orzeczeniu sądu.";
 2. art. 29. ust. 6. ("Odbywający karę więzienia nie może wnosić prywatnych aktów oskarżenia, pozwów ani składać innych wniosków urzędowych — za wyjątkiem wniosku o zwolnienie z odbycia reszty kary, chociażby przez pełnomocnika. W jego imieniu oraz na jego wniosek czynności te podejmuje Prefekt Generalny, jeżeli uzna, że wymaga tego ochrona porządku prawnego lub istotnych praw skazanego. Na odmowę lub brak rozpoznania wniosku w terminie siedmiu dni przysługuje zażalenie do Księcia.") otrzymuje brzmienie: "Odbywający karę więzienia nie może wnosić prywatnych aktów oskarżenia, pozwów ani składać innych wniosków urzędowych chociażby przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem ust. 6a. W jego imieniu oraz na jego wniosek czynności te podejmuje Prefekt Generalny, jeżeli uzna, że wymaga tego ochrona porządku prawnego lub istotnych praw skazanego. Na odmowę lub brak rozpoznania wniosku w terminie siedmiu dni przysługuje zażalenie do Księcia.";
 3. po art. 29. ust. 6. dodaje się ust. 6a. w następującym brzmieniu: "Odbywający karę więzienia może składać wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o zwolnienie z odbycia reszty kary. Wnioski składa się w niepublicznym dziale Więzienia Książęcego";
 4. występujący we właściwych odmianach zwrot "Sąd Koronny" zastępuje się słowem "sąd" we właściwej odmianie.
Art. 2.
W ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą o finansach" wprowadza się następujące zmiany:
 1. art. 3. ust. 11. ustawy o finansach ("Opłata od wniesienia prywatnego aktu oskarżenia lub prywatnego pozwu przed Trybunałem Koronnym wynosi 3950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów.") otrzymuje brzmienie: "Opłata od wniesienia przez osobę prywatną aktu oskarżenia lub pozwu przed Trybunałem Koronnym wynosi 3950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów.".
 2. art. 3. ust. 12. ustawy o finansach ("Opłata od wniesienia prywatnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przed Trybunałem Koronnym wynosi 1950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów.") otrzymuje brzmienie: "Opłata od wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przed Trybunałem Koronnym wynosi 1950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłaty nie pobiera się, jeżeli o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi organ publiczny lub jeżeli sprawę przeprowadzono na wniosek organu publicznego.".
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Siergiusz Asketil, 04.07.2015, 16:52:02
 2. Młynek Kawowy, 04.07.2015, 17:16:39
 3. Markus Arped, 05.07.2015, 02:16:02
 4. Avril von Levengothon, 05.07.2015, 08:59:21
 5. Andrzej Fryderyk, 05.07.2015, 14:41:09
 6. Krzysztof St. M. Kwazi, 05.07.2015, 16:13:05
 7. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 06.07.2015, 11:23:45

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 05.07.2015, 22:24:27

Głosy PRZECIW

 1. Yennefer von Witcher, 05.07.2015, 14:50:33
  Kuriozum by skazany występował z czymkolwiek po przez oskarżyciela publicznego nadal utrzymane w k.s.