Sejm Księstwa Sarmacji
Pakt Obronny Księstwo Sarmacji-Wszechcarat Angstrem
od 21.06.2015 r. (13:21:42) do 21.06.2015 r. (22:32:02)
Treść głosowania

Pakt Obronny Księstwo Sarmacji-Wszechcarat Angstrem

Wysokie Układające się Strony:

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ TOMASZ IVO HUGO
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu

oraz

ICH WIELICZESTWA VLADIMIR I KATHERINA VON HOCHENHAUSEROWIE,
w imieniu Wszechcaratu Angstrem

zawierają w dobrej wierze umowę następującej treści:

W połowie drugiej dekady XXI wieku świat polskich mikronacji nie jest bezpiecznym miejscem: ani dla mocarstw, ani dla państw młodych i prężnych. Klonerskie mafie żerujące na coraz to nowych krajach, agresywny militaryzm powodowany pragnieniem kolejnych pikseli na mapie - tym, a także innym zagrożeniom należy przeciwstawiać się solidarnie oraz orężnie.
Dlatego Księstwo Sarmacji i Wszechcarat Angstrem, chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom, pragnąc zdecydowanie bronić racji stanu, granic i suwerenności, a ponadto uznając wspólny rdzeń kulturowy i przywiązanie do tych samych wartości, zawiązują niniejszy Pakt Obronny.
Artykuł 1.

1. Sygnatariusze rozpoznają się wzajemnie jako suwerenne podmioty prawa międzynarodowego.
2. Sygnatariusze wyrzekają się wszelkiej przemocy we wzajemnych stosunkach i deklarują, że będą wszelkimi dostępnymi środkami dążyć do zachowania pokoju oraz zgody pomiędzy oboma państwami.
3. Sygnatariusze zobowiązują się pogłębiać i umacniać współpracę opartą na zasadach przyjaźni, zaufania i wzajemnego szacunku między obu Narodami.
Artykuł 2.

1. Sygnatariusze zobowiązują się do bezzwłocznego udzielenia wszelkiej pomocy i poparcia każdemu Sygnatariuszy, który znajdzie się w stanie działań wojennych.
2. Napaść na dowolnego z Sygnatariuszy będzie traktowana przez pozostałych jako napaść na wszystkich Sygnatariuszy.
Artykuł 3.

1. Celem efektywnego wypełniania zobowiązań, Sygnatariusze powołują Kwaterę Główną Paktu Obronnego.
2. Kwatera Główna koordynuje działania sił zbrojnych Sygnatariuszy. Sygnatariusze mogę przekazać Kwaterze Głównej dowodzenie nad poszczególnymi lub wszystkimi oddziałami swoich sił zbrojnych.
3. W skład Kwatery Głównej wchodzą wojskowi wyznaczeni przez Sygnatariuszy.
4. Szefem Kwatery Głównej jest kolejno przez pół roku przedstawiciel każdego z Sygnatariuszy.
5. Siedzibą Kwatery Głównej jest Grodzisk.
Artykuł 4.

1. Celem prowadzenia wspólnej polityki obronnej, Sygnatariusze powołują Radę Paktu Obronnego.
2. Rada określa wspólne stanowisko Sygnatariuszy w sprawach, które mogą mieć wpływ na wypełnianie zobowiązań niniejszego Paktu.
3. W skład Rady wchodzą głowy państw Sygnatariuszy.
4. Przewodniczącym Rady jest kolejno przez pół roku przedstawiciel każdego Sygnatariuszy.
5. Siedzibą Rady jest Grodzisk.
Artykuł 5.

1. Sygnatariusze powstrzymają się od zawierania z państwami trzecimi umów zawierających zobowiązania mogące wpłynąć na wypełnianie postanowień niniejszego Paktu.
2. Sygnatariusze mogą wyrazić zgodę na dołączenie państw trzecich do ratyfikacji niniejszego Paktu.
Artykuł 6.

Pakt wchodzi w życie tydzień po ratyfikowaniu go przez Sygnatariuszy.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Karolina Aleksandra, 21.06.2015, 13:23:32
  2. Avril von Levengothon, 21.06.2015, 13:33:08
  3. Ignacy Urban de Ruth, 21.06.2015, 14:24:04
  4. Marek von Thorn-Chojnacki, 21.06.2015, 22:24:08

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Markus Arped, 21.06.2015, 17:00:16
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 21.06.2015, 17:33:09

Głosy PRZECIW