Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie przepisów o cudzoziemcach
od 18.05.2015 r. (09:00:04) do 21.05.2015 r. (09:00:04)
Treść głosowania

Ustawa o zmianie przepisów o cudzoziemcach
Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian:

Art. 9. ust. 1 ("Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego") otrzymuje brzmienie:
"Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego z innych powodów, niż jego utrata w wyniku nieobecności w systemie informatycznym".

Art. 9 ust. 2 ("Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest niepożądany z uwagi na interes publiczny.") otrzymuje brzmienie:
"Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca lub - za zgodną Sejmu - byłego obywatela nie będącego cudzoziemcem z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt tej osoby jest niepożądany z uwagi na interes publiczny".

Art. 9. ust. 4 drugie zdanie ("Odwołanie wnosi się do Sejmu w terminie siedmiu dni od dnia wydania decyzji") otrzymuje brzmienie:
"Odwołanie wnosi się do Sejmu w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia wydalonego o decyzji".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 18.05.2015, 09:04:30
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 18.05.2015, 12:57:44
  3. Vladimir ik Lihtenštán, 18.05.2015, 18:26:11
  4. Karolina Aleksandra, 19.05.2015, 17:16:24

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Wojciech Wiśnicki, 19.05.2015, 18:28:19
    Brak doprecyzowania kwestii tego, jak wydalony ma zostać powiadomiony - szkoda, że byłem mało dyspozycyjny..
  2. Avril von Levengothon, 19.05.2015, 21:44:43