Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie ustawy o finansach publicznych - poprawka 1
od 16.05.2015 r. (11:56:33) do 19.05.2015 r. (11:56:33)
Treść głosowania

W projekcie Ustaway Sejmu o zmianie ustawy o finansach publicznych wprowadza się następującą zmianę:

Art.1 ustęp 2 w brzmieniu ("Dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w wysokości 10% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach. Art. 5 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim stosuje się odpowiednio”.")

Otrzymuje brzmienie:

Dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w wysokości 10% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach. Mieszkaniec w zgodzie z Art. 5 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim może zwrócić się do Rady Ministrów o zwrot podatku w ciągu 45 dni od jego pobrania.”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 16.05.2015, 12:43:28
  2. Vladimir ik Lihtenštán, 16.05.2015, 14:59:32
  3. Karolina Aleksandra, 16.05.2015, 18:32:54
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 16.05.2015, 20:43:31
  5. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 17.05.2015, 10:23:46

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW