Sejm Księstwa Sarmacji
Głosowanie: Traktat uznaniowy z Królestwem Agurii
od 05.05.2015 r. (22:00:34) do 08.05.2015 r. (22:00:34)
Treść głosowania

Traktat pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Agurii
o wzajemnym uznaniu

Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca Mość Tomasz Ivo Hugo w imieniu własnym i Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Baridasu

Jego Królewska Mość Piotr II Konstanty w imieniu własnym i Królestwa Agurii

mając na uwadze potrzebę współpracy aktywnych państw polskiego mikroświata, postanawiają, co następuje:
Art. 1.
 1. Wysokie Układające się Strony uznają się wzajemnie za niepodległe i niezależne państwa polskiego mikroświata i wyrzekają się stosowania przemocy we wzajemnych stosunkach.
 2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej, a w razie niepowodzenia tej drogi - za obopólną zgodą odwołać się do mediacji strony trzeciej, którą może być państwo, organizacja lub instytucja międzynarodowa.
Art. 2.
 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
 2. Ambasadorzy powoływani są przez stronę wysyłającą po otrzymaniu agrément strony przyjmującej.
Art. 3.
Ambasadorzy korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
 1. Nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego.
 2. Nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności nie związanej z misją dyplomatyczną.
 3. Korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego.
 4. Reprezentują interesy swojego państwa w zgodzie z metodami uznanymi przez nich za stosowne, ale z poszanowaniem uczuć i zasad kultury.
Art. 4.
 1. Ambasador zostaje odwołany:
  1. poprzez odwołanie go przez władze strony wysyłającej;
  2. poprzez uznanie go za persona non grata przez stronę przyjmującą;
 2. Strona która uznała ambasadora za persona non grata informuje o tym niezwłocznie stronę wysyłającą, podając uzasadnienie.
Art. 5.
Wysokie Układające się Strony postanawiają, iż dla współpracy wojskowej, kulturalnej bądź finansowej mogą zostać powołani attaché wojskowi, kulturalni bądź finansowi w ambasadach obu stron. Attaché obowiązują odpowiednio przepisy art. 2-4 niniejszego Traktatu.
Art. 6.
Wysokie Układające się Strony postanowiły, że podejmą wzajemne działania na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków.
Art. 7.
Wysokie Układające się Strony mają prawo wypowiedzieć Traktat. Traci on moc siedem dni po notyfikacji Drugiej Strony o tym fakcie.
Art. 8.
 1. Traktat wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go przez obie Wysokie Układające się Strony.
 2. Traktat wymaga przyjęcia go przez Wysokie Układające się Strony zgodnie z prawem wewnętrznym każdego państwa.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Karolina Aleksandra, 05.05.2015, 22:19:00
 2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 05.05.2015, 22:29:12
 3. Avril von Levengothon, 05.05.2015, 22:36:43
 4. Ignacy Urban de Ruth, 05.05.2015, 23:37:06
 5. Vladimir ik Lihtenštán, 06.05.2015, 07:32:53
 6. Wojciech Wiśnicki, 07.05.2015, 10:13:59

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 06.05.2015, 11:48:21

Głosy PRZECIW