Sejm Księstwa Sarmacji
Zatwierdzenie Rozporządzenia o orderach i odznaczeniach państwowych
od 28.04.2015 r. (09:41:35) do 29.04.2015 r. (08:25:25)
Treść głosowania

Rozporządzenie Księcia
o orderach i odznaczeniach państwowych
W celu zwiększenia aktywności mieszkanek i mieszkańców Księstwa Sarmacji oraz mając na względzie zmotywowanie ich do jeszcze większej pracy na rzecz Księstwa, ustanawia się ordery i odznaczenia przyznawane za zasługi i za pracę na rzecz Sarmacji

Art. 1.
 1. Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się ordery państwowe, które nadaje Książę.
 2. Ordery mogą dzielić się na odznaczenia.
Art. 2. [Podmiot]
 1. Ordery i odznaczenia są przyznawane mieszkańcom Księstwa Sarmacji.
 2. Ordery i odznaczenia mogą być przyznawane cudzoziemcom, jeśli przepis szczegółowy tak stanowi.
Art. 3. [Przedmiot]
 1. Ordery nadawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie, określonej niniejszym rozporządzeniem, w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 2. Odznaczenia nadawane są za aktywność w dziedzinie, określonej niniejszym rozporządzeniem, w okresie, za dany kwartał, za który są przyznawane.
Art. 4. [Terminy ogólne]
 1. Ordery są nadawane w rocznicę koronacji Księcia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Odznaczenia przyznawane są po zakończeniu kwartału, którego dotyczą.
Art. 5. [Kategorie i klasy]
 1. Odznaczenia dzielą się na następujące kategorie:
  1. medale orderu – niższy,
  2. krzyże orderu – wyższy.
 2. Odznaczenia posiadają następujące klasy:
  1. brązowy – najniższa,
  2. srebrny – średnia,
  3. złoty – najwyższa.
 3. Przepisy szczegółowe rozporządzenia mogą przewidywać inny podział orderu na kategorie i klasy.
Art. 6. [Punkty Zasługi]
 1. Każdej osobie nagrodzonej odznaczeniem przyznawane są Punkty Zasługi w następujący sposób:
  1. brązowy medal orderu – 1 Punkt Zasługi;
  2. srebrny medal orderu – 4 Punkty Zasługi;
  3. złoty medal orderu – 8 Punktów Zasługi;
  4. brązowy krzyż orderu – 16 Punktów Zasługi;
  5. srebrny krzyż orderu – 26 Punktów Zasługi;
  6. złoty krzyż orderu – 38 Punktów Zasługi.
 2. Każdej osobie nagrodzonej orderem przyznawanych jest 70 Punktów Zasługi.
Art. 7.[Wymiana Punktów Zasługi]
 1. Każda osoba, której przyznano Punkty Zasługi, może otrzymać 1 wieś prywatną za 12 Punktów Zasługi.
 2. Każda osoba, której przyznano Punkty Zasługi, może otrzymać 1 punkt aktywności obywatelskiej za 14 Punktów Zasługi.
Art. 8. [Dziedziny]
 1. Ordery mogą być nadawane w następujących dziedzinach:
  1. aktywności – Order Awangardy,
  2. otrzymanych serc od czytelników – Order Czerwonej Podwiązki,
  3. kultury – Order Dalii,
  4. sportu – Order Ognia,
  5. literatury – Order Liry,
  6. sztuki audiowizualnej – Order Harfy,
  7. dziennikarstwa – Order Pióra,
  8. działalność użytecznie społeczne – Order Gloriosae Memoriae,
  9. działalność informatyczno-programistyczna – Order Architektów,
  10. działalność urzędnicza – Order Biurokratów,
  11. działalność sejmowa – Order Prawa,
  12. działalność rządowa – Order Salamandry,
  13. działalność sądownicza – Order Sprawiedliwości,
  14. działalność w samorządach:
   a) Królestwa Baridasu – Order Białego Orła,
   b) Gellonii i Starosarmacji – Order Złotego Słońca,
   c) Konsulatu Sclavinii – Order Narodów Sclavinii,
   d) Królestwa Teutonii – Order Teutońskiej Gwiazdy,
  15. staż – Order Weteranów,
  16. wojskowość – Order Legii Honorowej,
  17. integralność Księstwa – Order Racji Stanu,
  18. współpracy międzynarodowej – Order Przyjaźni i Współpracy,
  19. najwyższe zasługi dla Księstwa Sarmacji – Order Acjo.
 2. Odznaczenia mogą być nadane w kategoriach orderów, o których mowa w ustępie pierwszym, z wyłączeniem kategorii określonych w punktach 14, 17, 18 i 19.
 3. Wzory orderów w poszczególnych kategoriach i ich baretek zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia. Wzory odznaczeń w poszczególnych kategoriach i ich baretek zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
 4. W okresie, za który przyznawane są odznaczenia, można otrzymać tylko najwyższe przysługujące.
 5. Nie stawia się przeszkód w przyznaniu zarówno odznaczenia, jak i orderu w tej samej kategorii oraz w przyznaniu odznaczeń i orderów z różnych kategorii.
Art. 9. [Order Awangardy]
 1. Orderem Awangardy można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polu zakładanych tematów na forum, opublikowanych na stronie głównej artykułom, za inne posty na forum lub komentarze na stronie głównej. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii i artykułów na medal.
 2. Odznaczeniem Orderu Awangardy można zostać nagrodzonym dzięki założonym tematom na forum, opublikowanym na stronie głównej artykułom, za inne posty na forum lub komentarze na stronie głównej.
 3. Dla potrzeb niniejszego artykułu, jeden założony temat lub jeden opublikowany na stronie głównej artykuł odpowiada czterem innym postom na forum lub komentarzom na stronie głównej.
 4. Odznaczenia Orderu Awangardy można uzyskać za następującą aktywność:
  1. Brązowy Medal Orderu Awangardy – nie mniej niż 10 tematów na forum lub artykułów na głównej;
  2. Srebrny Medal Orderu Awangardy – nie mniej niż 20 tematy na forum lub artykuły na głównej;
  3. Złoty Medal Orderu Awangardy – nie mniej niż 30 tematów na forum lub artykułów na głównej;
  4. Brązowy Krzyż Orderu Awangardy – nie mniej niż 50 tematów na forum lub artykułów na głównej;
  5. Srebrny Krzyż Orderu Awangardy – nie mniej niż 80 tematów na forum lub artykułów na głównej;
  6. Złoty Krzyż Orderu Awangardy – nie mniej niż 130 tematów na forum lub artykułów na głównej.
Art. 10. [Order Czerwonej Podwiązki]
 1. Orderem Czerwonej Podwiązki można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom w zdobywaniu serc od innych mieszkańców dla swoich wypowiedzi. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Czerwonej Podwiązki można zostać nagrodzonym dzięki zdobyciu serc od innych mieszkańców dla swoich wypowiedzi.
 3. Odznaczenia Orderu Czerwonej Podwiązki można uzyskać za następujące ilości zdobytych serc:
  1. Brązowy Medal Orderu Czerwonej Podwiązki – nie mniej niż 10 serc dla jednej wypowiedzi lub 30 serc łącznie;
  2. Srebrny Medal Orderu Czerwonej Podwiązki – nie mniej niż 20 serc dla jednej wypowiedzi lub 60 serc łącznie;
  3. Złoty Medal Orderu Czerwonej Podwiązki – nie mniej niż 30 serc dla jednej wypowiedzi lub 90 serc łącznie;
  4. Brązowy Krzyż Orderu Czerwonej Podwiązki – nie mniej niż 50 serc dla jednej wypowiedzi lub 150 serc łącznie;
  5. Srebrny Krzyż Orderu Czerwonej Podwiązki – nie mniej niż 80 serc dla jednej wypowiedzi lub 240 serc łącznie;
  6. Złoty Krzyż Orderu Czerwonej Podwiązki – nie mniej niż 130 serc dla jednej wypowiedzi lub 390 serc łącznie.
Art. 11. [Order Dalii]
 1. Orderem Dalii można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Dalii można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach. Nagrodzonym w ten sposób może być także osoba biorąca udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych poza granicami Sarmacji, w przypadku gdy wskaże innym uczestnikom i organizatorom swój kraj pochodzenia.
 3. Za organizację wydarzeń kulturalnych można otrzymać odznaczenie nie niższe niż złoty medal.
 4. Za uczestnictwo można uzyskać nie wyższe odznaczenie niż złoty medal. Za zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc lub zwycięstwo w dodatkowej kategorii można uzyskać nie wyższe odznaczenie niż brązowy krzyż.
Art. 12. [Order Ognia]
 1. Orderem Ognia można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach organizacji wydarzeń sportowych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderem Ognia można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki organizacji wydarzeń sportowych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach. Nagrodzonym w ten sposób może być także osoba biorąca udział w wydarzeniach sportowych organizowanych poza granicami Sarmacji, w przypadku gdy wskaże innym uczestnikom i organizatorom swój kraj pochodzenia.
 3. Za organizację wydarzeń sportowych można otrzymać odznaczenie nie niższe niż złoty medal.
 4. Za uczestnictwo w wydarzeniach sportowych można uzyskać nie wyższe odznaczenie niż złoty medal. Za zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc lub zwycięstwo w dodatkowej kategorii można uzyskać nie wyższe odznaczenie niż brązowy krzyż.
Art. 13. [Order Liry]
 1. Orderem Liry można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach publikacji własnej twórczości literackiej, takiej jak epika, liryka i dramat. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Liry można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki publikacji własnej twórczości literackiej, takiej jak epika, liryka i dramat.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Liry może mieć publikacja twórczości, o której mowa w ustępach poprzedzających, w formie cyklu, a także liczba serc otrzymanych od innych mieszkańców lub liczba komentarzy wywołanych taką publikacją.
Art. 14. [Order Harfy]
 1. Orderem Harfy można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach publikacji własnej twórczości, takiej jak malarstwo, rysunek, grafika, utwór wideo, utwór dźwiękowy. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Harfy można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki publikacji własnej twórczości, takiej jak malarstwo, rysunek, grafika, utwór wideo, utwór dźwiękowy.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Harfy może mieć publikacja twórczości, o której mowa w ustępach poprzedzających, w formie cyklu, a także liczba serc otrzymanych od innych mieszkańców lub liczba komentarzy wywołanych publikacją.
Art. 15. [Order Pióra]
 1. Orderem Pióra można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach publikacji własnej twórczości, takiej jak reportaż, publicystyka, wywiad. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Pióra można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki publikacji własnej twórczości, takiej jak reportaż, publicystyka, wywiad.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Pióra może mieć publikacja cykliczna twórczości, o której mowa w ustępach poprzedzających, działalność gazet, a także zróżnicowana działalność dziennikarska.
Art. 16. [Order Gloriosae Memoriae]
 1. Orderem Gloriosae Memoriae można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach działalności polegającej na sprowadzeniu do Księstwa nowego mieszkańca lub byłego obywatela, opiece nad nowym mieszkańcem lub pomocy mieszkańcom Księstwa. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Gloriosae Memoriae można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki działalności polegającej na sprowadzeniu do Księstwa nowego mieszkańca lub byłego obywatela, opiece nad nowym mieszkańcem lub pomocy mieszkańcom Księstwa.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Gloriosae Memoriae może mieć uzyskanie lub odzyskanie przez sprowadzoną osobę obywatelstwa sarmackiego.
Art. 17. [Order Architektów]
 1. Orderem Architektów można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim w obszarach sarmackich systemów, aplikacji i integracji. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Architektów o można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki osiągnięciom obszarze sarmackich systemów, aplikacji i integracji.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Architektów może liczba i popularność stworzonych aplikacji, działania informatyczno-programistyczne na rzecz sarmackiego systemu informatycznego, a także wsparcie merytoryczne właściwych twórców.
 4. Order Architektów lub odznaczenie Orderu Architektów można nadać także po zaopiniowaniu lub na wniosek Marszałka Dworu, Kanclerza lub Naczelnej Izby Architektury.
Art. 18. [Order Biurokratów]
 1. Orderem Biurokratów można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach wykonywaniu obowiązków funkcjonariusza publicznego. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderem Biurokratów można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki wykonywaniu obowiązków funkcjonariusza publicznego.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia może mieć sumienność, systematyczność i aktywność urzędnicza.
 4. Order Biurokratów lub odznaczenie Orderu Biurokratów można nadać także po zaopiniowaniu lub na wniosek Marszałka Dworu, Kanclerza, właściwego ministra lub właściwego Namiestnika.
Art. 19. [Order Prawa]
 1. Orderem Prawa można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polu działalności w Sejmie Księstwa. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Prawa można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki działalności w Sejmie Księstwa.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia może mieć aktywność w trakcie dyskusji, aktywność w tworzeniu przepisów, aktywność w przyczynianiu się do inicjatyw ustawodawczych.
 4. Order Prawa lub odznaczenie Orderu Prawa można nadać także po zaopiniowaniu lub na wniosek Marszałka Sejmu.
Art. 20. [Order Salamandry]
 1. Orderem Salamandry można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polu działalności w Rządzie Księstwa. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Salamandry można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki działalności w Rządzie Księstwa.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Salamandry może mieć aktywna działalność w ramach zajmowanego stanowiska, sukcesy w objętych resortach.
 4. Order Salamandry lub odznaczenie Orderu Salamandry można nadać także po zaopiniowaniu lub na wniosek Kanclerza.
Art. 21. [Order Sprawiedliwości]
 1. Orderem Sprawiedliwości można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polu sprawiedliwego i sprawnego wyrokowaniu. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Sprawiedliwości można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki sprawiedliwemu i sprawnemu wyrokowaniu.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Sprawiedliwości może mieć fakt, iż strony nie podważyły rozstrzygnięcia oraz wydanie tegoż w ciągu 7 dni od założenia sprawy.
 4. Order Sprawiedliwości lub odznaczenie Orderu Sprawiedliwości można nadać także po zaopiniowaniu lub na wniosek Marszałka Trybunału Koronnego.
Art. 22. [Ordery Samorządowe]
 1. Dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach można być nagrodzonym następującymi orderami:
  1. Order Białego Orła – za działalność na rzecz Królestwa Baridasu,
  2. Order Złotego Słońca – za działalność na rzecz Gellonii i Starosarmacji,
  3. Order Narodów Sclavinii – za działalność na rzecz Konsulatu Sclavinii,
  4. Order Teutońskiej Gwiazdy – za działalność na rzecz Królestwa Teutonii.
 2. Ordery, o których mowa w powyższym ustępie, nadawane są w święta państwowe związane z poszczególnym Samorządem.
 3. Ordery, o których mowa w pierwszym ustępie, nadawane są na wniosek właściwego Namiestnika lub po zaopiniowaniu przez niego. Na ordery te mogą mieć wpływ odznaczenia nadane przez właściwy samorząd w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień, o którym mowa w ustępie drugim.
Art. 23. [Order Legii Honorowej]
 1. Orderem Legii Honorowej można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach pracy na rzecz Książęcych Sił Zbrojnych, zarówno jako żołnierz, jak i cywil. Wpływ na nadanie orderu może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii i liczba najwyższych odznaczeń i orderów wojskowych zdobytych na podstawie odrębnych przepisów. Order Legii Honorowej nadawany jest w święto państwowe Książęcych Sił Zbrojnych.
 2. Odznaczeniem Orderu Legii Honorowej można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki pracy na rzecz Książęcych Sił Zbrojnych, zarówno jako żołnierz, jak i cywil.
 3. Order Legii Honorowej dzieli się na następujące odznaczenia, według kolejności od najwyższego:
  1. Krzyż Wielki Orderu Legii Honorowej,
  2. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Legii Honorowej,
  3. Krzyż Komandorski Orderu Legii Honorowej,
  4. Krzyż Oficerski Orderu Legii Honorowej,
  5. Krzyż Żołnierski Orderu Legii Honorowej.
 4. Wpływ na klasę, kategorię odznaczenia Orderu Legii Honorowej może mieć opinia Hetmana Książęcych Sił Zbrojnych lub dowódców poszczególnych rodzajów wojsk na temat tej pracy. Osoby wymienione w zdaniu poprzednim mogą także składać wnioski w sprawie nagradzania.
 5. Order Legii Honorowej można nadać także po zaopiniowaniu przez Hetmana Książęcych Sił Zbrojnych lub na jego wniosek.
 6. Order i odznaczenia Orderu Legii Honorowej opisane w niniejszym artykule nie stoją w sprzeczności z odznaczeniami i orderami wojskowymi nadawanymi na podstawie odrębnych przepisów, lecz je uzupełniają.
Art. 24. [Order Weteranów]
 1. Orderem Weteranów można zostać nagrodzonym dzięki nieprzerwanemu posiadaniu obywatelstwa sarmackiego przez co najmniej 10 lat. W uzasadnionych przypadkach wpływ na jego nadanie może mieć suma nieprzerwanych okresów posiadania obywatelstwa sarmackiego.
 2. Odznaczeniem Orderu Weteranów można zostać nagrodzonym dzięki nieprzerwanemu posiadaniu obywatelstwa sarmackiego.
 3. Odznaczenia Orderu Weteranów można uzyskać za następujące staże:
  1. Brązowy Medal Orderu Weteranów – nie mniej niż 6 miesięcy;
  2. Srebrny Medal Orderu Weteranów – nie mniej niż 12 miesięcy;
  3. Złoty Medal Orderu Weteranów – nie mniej niż 18 miesięcy;
  4. Brązowy Krzyż Orderu Weteranów – nie mniej niż 24 miesiące;
  5. Srebrny Krzyż Orderu Weteranów – nie mniej niż 36 miesięcy;
  6. Złoty Krzyż Orderu Weteranów – nie mniej niż 48 miesięcy.
Art. 25. [Order Racji Stanu]
Orderem Racji Stanu można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polu zachowania wszystkich terytoriów w Koronie oraz na polu pozyskiwania nowych terenów.
Art. 26. [Order Przyjaźni i Współpracy]
 1. Order Przyjaźni i Współpracy może zostać nadany głowom, szefom rządów, ministrom spraw zagranicznych oraz dyplomatom państw obcych za wybitne zasługi położone dla rozwoju współpracy międzynarodowej.
 2. Order może być nadawany także w trakcie wizyt Księcia w obcych państwach.
 3. Order Przyjaźni i Współpracy może zostać nadany także po zaopiniowaniu lub na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych.
Art. 27. [Order Acjo]
 1. Orderem Acjo można zostać nagrodzonym za wybitne zasługi dla Księstwa Sarmacji.
 2. Order jest nadawany w Rocznicę Księstwa Sarmacji.
 3. Order może być nadawany także głowom, szefom rządów, ministrom spraw zagranicznych oraz dyplomatom państw obcych i w trakcie wizyt Księcia w obcych państwach.
Art. 28. [Medal Koronacyjny]
 1. Ustanawia się pamiątkowy Medal Koronacyjny z okazji koronacji każdo czesnego Księcia Sarmacji.
 2. Medal Koronacyjny dzieli się na trzy klasy:
  1. Medal Koronacyjny Złoty;
  2. Medal Koronacyjny Srebrny;
  3. Medal Koronacyjny Brązowy.
 3. Medal Koronacyjny Złoty otrzymuje osoba, która wniosły znaczący wkład w koronację.
 4. Medal Koronacyjny Srebrny otrzymuje mieszkaniec Księstwa Sarmacji obecny na uroczystościach koronacyjnych i posiadający w tym dniu obywatelstwo sarmackie.
 5. Medal Koronacyjny Brązowy otrzymuje mieszkaniec Księstwa Sarmacji posiadający w dniu uroczystości koronacyjnych obywatelstwo sarmackie, lecz nieobecny na tych uroczystościach.
 6. Wzór Medalu Koronacyjnego może być ustanawiany odrębnie dla każdej koronacji.
Art. 29. [Medal Nadwyżki]
 1. Za niezawinione spowodowanie lub dopuszczenie do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy, Książę może nadać Medal Nadwyżki.
 2. Medal Nadwyżki może być, oczywiście, nadawany wielokrotnie tej samej osobie.
 3. Książę pozbawia Medalu Nadwyżki w razie stwierdzenia, iż wyróżniony spowodował lub dopuścił do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy w sposób zawiniony.
Art. 30. [Medal Ofiarodawców Sarmacji]
 1. Medalem Ofiarodawców Sarmacji można zostać nagrodzonym za realne wsparcie Księstwa Sarmacji.
 2. Medal Ofiarodawców Sarmacji jest nadawany w rocznicę powstawnia Księstwa Sarmacji
 3. Medal Ofiarodawców Sarmacji przyznawany jest za wsparcie w przeciągu dwunastu miesięcy poprzedzających
 4. Medal Ofiarodawców Sarmacji może być nadawany tej samej osobie więcej niż raz. W każdą rocznicę każda osoba może otrzymać jeden Medal.
 5. Medal Ofiarodawców Sarmacji może zostać nadany w szczególności za realne wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne działalności i funkcjonowanie Księstwa Sarmacji.
Art. 31. [Ordery i odznaczenia państw obcych]
 1. W Księstwie Sarmacji mogą być uznane ordery i odznaczenia nadane sarmackim obywatelom przez organy państw obcych.
 2. Wniosek o uznanie orderu lub innego odznaczenia nadanego przez organy państw obcych można składać do Księcia, w odpowiednim dziale. Wniosek musi zawierać odniesienie do aktu nadania.
 3. Uznania dokonuje Książę w formie decyzji.
 4. Prowadzi się rejestr uznawanych orderów i odznaczeń. Na podstawie rejestru, odznaczony obywatel sarmacki ma prawo ubiegać się o uwidocznienie baretki w swoim profilu. Wniosek należy złożyć do właściwego organu. Wniosek musi zawierać odniesienie do aktu nadania.
Art. 32. [Baretki w profilu]
 1. Baretki orderów i odznaczeń nadanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, uwidaczniane są w profilu nagrodzonej osoby.
 2. Baretki odznaczeń i orderów, o których mowa w art. 30, są uwidaczniane w profilu osoby, która uzyskała uznanie na podstawie art. 30, w sposób wyraźnie oddzielający je od baretek orderów i odznaczeń sarmackich.
Art. 33. [Komisja Orderów]
 1. Książę może powołać Komisję Orderów, która będzie ciałem doradczym przy nadawaniu orderów i odznaczeń oraz uznawaniu orderów i odznaczeń nadanych sarmackim obywatelom przez państwa obce. Członkowie Komisji Orderów wchodzą w skład Dworu Książęcego.
 2. Książę może powołać w skład Dworu Książęcego osoby, które będą wspierały wykonanie rozporządzenia od strony technicznej.
Art. 34. [Przepisy końcowe]
 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Pierwsze nadania nastąpią po zakończeniu pierwszego pełnego kwartału, który nastąpi po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia i obejmować będą aktywność za okres od dnia wejścia w życie rozporządzenia do zakończenia pełnego kwartału.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 28.04.2015, 10:11:12
 2. Wojciech Wiśnicki, 28.04.2015, 10:30:03
 3. Ignacy Urban de Ruth, 28.04.2015, 10:31:41
 4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 28.04.2015, 10:49:33
 5. Karolina Aleksandra, 28.04.2015, 11:07:40
 6. Vladimir ik Lihtenštán, 28.04.2015, 17:08:44
 7. Avril von Levengothon, 29.04.2015, 00:03:42

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW