Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o przejmowaniu instytucji pod zarząd państwa
od 26.04.2015 r. (10:08:19) do 29.04.2015 r. (10:08:19)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr ...
o przejmowaniu instytucji pod zarząd państwa
Art. 1. [Cel ustawy]

Ustawa normuje tryb, warunek i zasady przejmowania instytucji niepaństwowych, zwanych dalej „instytucjami”, pod zarząd państwa, zasady funkcjonowania instytucji przejętych pod zarząd państwa oraz tryb zakończenia zarządu państwa.
Art. 2. [Instytucja]

1. Instytucją w rozumieniu ustawy jest każda mająca związek z Księstwem Sarmacji uporządkowana forma działalności, pełniąca określoną funkcję.
2. Instytucją w rozumieniu ustawy jest także serwis internetowy, system informatyczny lub baza danych przedstawiające istotną wartość, w szczególności jeżeli stanowią unikalne rozwiązanie twórcze.
Art. 3. [Warunek przejęcia]

1. Warunkiem przejęcia instytucji pod zarząd państwa jest trwająca dłużej niż 30 dni nieobecność właściciela instytucji w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
2. Instytucja może zostać przejęta pod zarząd państwa także na wniosek właściciela; przepisy ustawy, z wyłączeniem art. 4 ust. 1, stosuje się odpowiednio.
Art. 4. [Tryb przejęcia]

1. Kanclerz, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o nieobecności właściciela instytucji, zawiadamia właściciela instytucji o możliwości przejęcia instytucji pod zarząd państwa.
2. Jeżeli właściciel instytucji w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia wyrazi zgodę lub nie zgłosi sprzeciwu wobec przejęcia instytucji pod zarząd państwa, Kanclerz przejmuje instytucję pod zarząd państwa, w drodze decyzji.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, określa:
a. nazwę instytucji,
b. właściciela instytucji,
c. sposób zarządzania instytucją przez państwo,
d. zasady gospodarki finansowej instytucji.
Art. 5. [Zabezpieczenie instytucji]

1. Niezwłocznie po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 2, Kanclerz zabezpiecza instytucję, archiwizując jej strony internetowe, systemy informatyczne i bazy danych oraz zapewniając ich zamieszczenie na serwerze Księstwa Sarmacji.
2. Jeżeli w następstwie zamieszczenia stron internetowych, systemów informatycznych i baz danych instytucji na serwerze Księstwa Sarmacji utraciły one swoją funkcjonalność, Naczelna Izba Architektury zapewnia przywrócenie ich funkcjonowania.
Art. 6. [Zabezpieczenie w następstwie zagrożenia]

1. Jeżeli Kanclerz zostanie zawiadomiony o zagrożeniu dla instytucji polegającym na możliwym jej zniszczeniu lub uniemożliwieniu niewymagającego spełniania dodatkowych warunków dostępu do niej zarówno dla właściciela, jak i dla mieszkańców Księstwa Sarmacji, niezwłocznie podejmuje działania, o których mowa w art. 5 ust. 1 w celu uchylenia zagrożenia.
2. Niezwłocznie po podjęciu działań, o których mowa w art. 5 ust. 1, Kanclerz zawiadamia właściciela instytucji o podjętych działaniach.
Art. 7. [Finansowanie i wpływy z instytucji]

1. Jeżeli instytucja przejęta pod zarząd państwa wymaga stałego subwencjonowania lub stałych dotacji, decyzja, o której mowa w art. 3 ust. 2 normuje zasady subwencjonowania lub dotowania instytucji przez Koronę.
2. Jeżeli instytucja przejęta pod zarząd państwa przynosi dochód, decyzja, o której mowa w art. 3 ust. 2 określa nazwę rachunku, na który przekazywane będą wpływy z instytucji; wpływy te stanowią własność właściciela instytucji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wynagrodzenie osoby zarządzającej instytucją w imieniu państwa pokrywa się ze środków, o których mowa w ust. 1 lub 2, zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 3 ust. 2.
Art. 8. [Zakończenie zarządu]

Kanclerz, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku właściciela instytucji:
1. uchyla decyzję, o którym mowa w art. 4 ust. 2,
2. przekazuje na rachunek przez właściciela środki, o których mowa w art. 7 ust. 2,
3. zapewnia właścicielowi ponowne zarządzanie instytucją.
Art. 9. [Przepisy przejściowe i końcowe]

1. Ustawę stosuje się także do przejmowania pod zarząd państwa instytucji, których właściciele byli nieobecni w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji ponad 30 dni w chwili wejścia ustawy w życie.
2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Karolina Aleksandra, 26.04.2015, 10:58:54
  2. Ignacy Urban de Ruth, 26.04.2015, 11:14:26
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 26.04.2015, 14:19:34
  4. Wojciech Wiśnicki, 26.04.2015, 20:39:18

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Vladimir ik Lihtenštán, 26.04.2015, 11:02:38
  2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 26.04.2015, 11:54:11
  3. Avril von Levengothon, 29.04.2015, 00:03:23

Głosy PRZECIW