Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o blokadzie konta
od 11.04.2015 r. (15:48:01) do 14.04.2015 r. (15:48:01)
Treść głosowania

Art. 1.
W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 roku dodaje się art. 7g o tytule „Blokada konta” , w brzmieniu:
 1. Prefekt Generalny postanawia o blokadzie konta na wniosek zainteresowanego lub w przypadku uprawdopodobnionego podejrzenia, że konto należy do osoby:
  1. posługującej się inną tożsamością w Księstwie Sarmacji, chyba że o utworzeniu konta niezwłocznie zawiadomiono Prefekta Generalnego oraz jest ono wykorzystywane oraz jednoznacznie oznaczone jako służące przeprowadzaniu eksperymentów technicznych,
  2. odbywającej karę banicji lub więzienia albo
  3. wydalonej z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji.
 2. Prefekt Generalny postanawia o blokadzie konta na wniosek zainteresowanego po upływie trzech dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Zablokowany nie może wypowiadać się w miejscach publicznych ani korzystać z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji. Zablokowany z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych oraz nie może ich obejmować w okresie blokady konta. Zablokowany z mocy prawa traci posiadane obywatelstwo sarmackie. Zablokowany nie może uczestniczyć w postępowaniach przed organami władzy publicznej, z zastrzeżeniem przepisów ust. 5 i 6.
 4. Prawa i obowiązki majątkowe zablokowanego przechodzą na rzecz Korony, przy czym Korona odpowiada za zobowiązania majątkowe do wysokości nabytych praw. Znaczki zablokowanego podlegają licytacji; przepis art. 7e ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 5. Jeżeli blokada konta nastąpiła na wniosek zainteresowanego, w przypadku nadania przez Trybunał Koronny biegu sprawie, w której stroną jest zablokowany, Prefekt Generalny postanawia o odblokowaniu konta, powiadamiając zablokowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Jeżeli blokada konta nastąpiła na wniosek zainteresowanego, Prefekt Generalny postanawia o odblokowaniu konta na jego wniosek, złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wcześniej niż po upływie miesiąca od blokady konta. Odblokowanie konta nie pociąga za sobą powrotu praw i obowiązków majątkowych, o których mowa w ust. 4, ani przywrócenia obywatelstwa sarmackiego.
Art. 2.
Art. 30 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. („1. Skazanego na karę banicji usuwa się z Księstwa Sarmacji i wszystkich jego miejsc publicznych. Dane osobowe skazanego usuwa się z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji. Skazany, z mocy samego prawa, traci posiadane obywatelstwo, tytuł szlachecki lub arystokratyczny, ordery i odznaczenia państwowe, a także stopień wojskowy. Skazany z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych. 2. Prawa i obowiązki majątkowe skazanego przechodzą na rzecz Korony, przy czym Korona odpowiada za zobowiązania majątkowe do wysokości nabytych praw. 3. Skazany na karę banicji, z zastrzeżeniem ust. 4, nie może uczestniczyć w postępowaniach przed organami władzy publicznej, w tym w postępowaniu sądowym, w szczególności nie może pozywać, wnosić prywatnych oskarżenia, być pozywany ani oskarżony. Sprawy wszczęte przed uprawomocnieniem się wyroku skazującego na karę banicji umarza się. 5. Karę banicji wykonuje się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się wyroku, chyba że Książę oświadczy że nie skorzysta z prawa łaski. 6. Banicja jest dożywotnia. Wobec skazanego na banicję Książę może zastosować prawo łaski.”) otrzymuje brzmienie:
 1. Przepisy o blokadzie konta stosuje się odpowiednio do skazanego na karę banicji. Skazany na karę banicji, z mocy samego prawa, traci ponadto tytuł arystokratyczny lub szlachecki, ordery i odznaczenia oraz stopień wojskowy.
 2. Karę banicji wykonuje się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się wyroku, chyba że Książę oświadczy, że nie skorzysta z prawa łaski.
 3. Banicja jest dożywotnia. Wobec skazanego na banicję Książę może zastosować prawo łaski.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Karolina Aleksandra, 11.04.2015, 21:13:48
 2. Wojciech Wiśnicki, 12.04.2015, 14:18:18
 3. Avril von Levengothon, 13.04.2015, 07:15:53

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Ignacy Urban de Ruth, 13.04.2015, 01:26:19

Głosy PRZECIW

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 13.04.2015, 14:51:51
 2. Aleksander Damian Chojnacki, 13.04.2015, 17:46:38
 3. Krzysztof St. M. Kwazi, 14.04.2015, 12:53:19