Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o likwidacji rankingu prowincji
od 31.03.2015 r. (14:18:25) do 03.04.2015 r. (14:18:25)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o likwidacji rankingu prowincji

Art. 1.
Traci moc Ustawa Sejmu nr 224 o rankingu prowincji z dnia 20 lipca 2014 r.
Art. 2.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dodaje się art. 8a o tytule „Subwencje dla prowincji”, w brzmieniu:
 1. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości proporcjonalnej do liczby zamieszkałych na ich obszarze, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, aktywnych obywateli sarmackich.
 2. Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje oblicza się według wzoru „S = W × 100”, gdzie „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje, a „W” jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych w działach wszystkich prowincji na Forum Centralnym przez ogół obywateli sarmackich w okresie 30 dni poprzedzających chwilę publikacji uchwały lub decyzji. Jednakże, tak obliczona kwota nie może być wyższa niż 500 000 lt.
Art. 3.
W zastępstwie subwencji, o których mowa w art. 6 uchylonej ustawy, z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje za styczeń, luty i marzec 2015 r. w wysokości:
 1. Za styczeń 2015 r. — 345 899,99 lt, w tym:
  a. Królestwo Baridasu: 109 675,61 lt,
  b. Gellonia i Starosarmacja: 84 365,85 lt,
  c. Konsulat Sclavinii: 67 492,68 lt,
  d. Królestwo Teutonii: 84 365,85 lt.
 2. Za luty 2015 r. — 227 399,99 lt, w tym:
  a. Królestwo Baridasu: 72 102,44 lt,
  b. Gellonia i Starosarmacja: 55 463,41 lt,
  c. Konsulat Sclavinii: 44 370,73 lt,
  d. Królestwo Teutonii: 55 463,41 lt.
 3. Za marzec 2015 r. — 300 000 lt, w tym:
  a. Królestwo Baridasu: 95 121,95 lt,
  b. Gellonia i Starosarmacja: 73 170,73 lt,
  c. Konsulat Sclavinii: 58 536,59 lt,
  d. Królestwo Teutonii: 73 170,73 lt.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Ignacy Urban de Ruth, 31.03.2015, 17:30:57

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 31.03.2015, 15:51:59
  Już mówiłam o tym co myślę.
 2. Krzysztof St. M. Kwazi, 31.03.2015, 16:05:37

Głosy PRZECIW

 1. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 31.03.2015, 15:51:56