Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie systemu pracy
od 11.03.2015 r. (00:25:33) do 13.03.2015 r. (00:43:39)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie systemu pracy

Art. 1.
 1. Zaprzestaje się sprzedaży gospodarstw prywatnych.
 2. Gospodarstwa prywatne w liczbie powyżej 1 podlegają likwidacji z mocy prawa.
Art. 2.
 1. Minister właściwy do spraw finansów z urzędu zwraca koszt zakupu gospodarstw prywatnych obywatelom sarmackim oraz mieszkańcom, którzy zamieszkali na terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w okresie 30 dni poprzedzających wejście ustawy w życie.
 2. Minister właściwy do spraw finansów zwraca koszt zakupu gospodarstw prywatnych pozostałym mieszkańcom na ich wniosek, złożony do dnia 30 kwietnia 2015 r. włącznie.
 3. Środki pieniężne, o których mowa w ustępach poprzedzających, pochodzą z emisji liberta. Decyzje wydane na podstawie niniejszej ustawy nie podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
Art. 3.
 1. Skreśla się art. 3 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. („Środki ze sprzedaży gospodarstw prywatnych stanowią dochód Rady Ministrów”).
 2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przepisu art. 1 przez Naczelną Izbę Architektury. Naczelna Izba Architektury przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów informację o zlikwidowanych wsiach prywatnych oraz ich właścicielach.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Krzysztof St. M. Kwazi, 11.03.2015, 13:13:04
 2. Helwetyk Romański, 12.03.2015, 02:25:40
 3. Alfred, 12.03.2015, 10:21:35

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Vladimir ik Lihtenštán, 11.03.2015, 06:36:20
 2. Karolina Aleksandra, 11.03.2015, 23:32:50

Głosy PRZECIW

 1. Wojciech Wiśnicki, 11.03.2015, 00:35:09
  Zmiany wprowadzone przez NIA odniosły pożądany skutek, przez co IMO nie ma potrzeby rezygnować z gospodarstw prywatnych.
 2. Avril von Levengothon, 11.03.2015, 07:14:02