Sejm Księstwa Sarmacji
UK o referendach
od 05.03.2015 r. (19:56:53) do 08.03.2015 r. (19:56:53)
Treść głosowania

Ustawa konstytucyjna
o referendach
Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
 1. Art. 27 ust. 1 (1. Marszałek Sejmu zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dwadzieścia procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu, w sprawie: 1. ustawy, w tym o zmianie Konstytucji, po jej podpisaniu, 2. rozporządzenia zatwierdzonego lub niewymagającego zatwierdzenia przez Sejm, 3. umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Księcia, 4. rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji.) otrzymuje brzmienie:
  Marszałek Sejmu zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu, w sprawie:
  1. ustawy po jej podpisaniu,
  2. rozporządzenia zatwierdzonego lub niewymagającego zatwierdzenia przez Sejm,
  3. umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Księcia,
  4. rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji.
 2. Art. 27 ust. 3 (3. Zbieranie podpisów pod wnioskiem rozpoczyna się po upływie trzech dni od dnia nadania biegu wnioskowi przez Marszałka Sejmu i trwa przez siedem dni, chyba że wcześniej uzyskano wymaganą liczbę podpisów.):
  "Zbieranie podpisów pod wnioskiem rozpoczyna się z chwilą jego złożenia i trwa przez siedem dni, chyba że wcześniej uzyskano wymaganą liczbę podpisów."
 3. Art. 27a (1. Książę, Sejm lub Rada Ministrów może zarządzić referendum w sprawie zmiany Konstytucji. 2. Marszałek Sejmu zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji na wniosek grupy obywateli, o której mowa w art. 27 ust. 1. Przepis art. 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 3. Projekt zmiany Konstytucji podlega uprzedniemu rozpatrzeniu przez Sejm. Książę lub Rada Ministrów może zarządzić, a Marszałek Sejmu zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji w przypadku odrzucenia projektu przez Sejm.) otrzymuje brzmienie:
  1. Książę zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji:
   1. przyjętej przez Sejm przed jej podpisaniem, jeśli Sejm nie zadecyduje inaczej większością 4/5 głosów,
   2. na wniosek obywateli.
  2. Wniosek o zmianę Konstytucji mogą złożyć obywatele w grupie odpowiadającej trzeciej część obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu. Przepis art. 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
  3. Projekt zmiany Konstytucji podlega uprzedniemu rozpatrzeniu przez Sejm.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
[/quote]

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Krzysztof St. M. Kwazi, 05.03.2015, 23:06:08
  Moim zdaniem ta ustawa posiada ogromną wadę, którą jest praktyczna niemożliwość złożenia przez obywateli skutecznego wniosku o referendum w przypadku, gdy od momentu wyborów drastycznie spadnie aktywność (tak jak ma to miejsce obecnie). Mimo to głosuję ZA, ponieważ plusy przeważają w/w minus.
 2. Alfred, 06.03.2015, 00:08:00
 3. Karolina Aleksandra, 06.03.2015, 01:17:43
 4. Wojciech Wiśnicki, 06.03.2015, 02:17:18
 5. Helwetyk Romański, 06.03.2015, 10:40:32
  Technicznie mogłoby być precyzyjniej, niechybnie czeka nas wniosek o wykładnię tego, jak należy rozumieć „jeśli Sejm nie zadecyduje inaczej”. Niemniej.
 6. Vladimir ik Lihtenštán, 07.03.2015, 07:53:22
 7. Avril von Levengothon, 08.03.2015, 12:33:41

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW