Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Konstytucyjna o mandacie poselskim dla nowych obywateli
od 23.02.2015 r. (22:31:04) do 26.02.2015 r. (22:31:04)
Treść głosowania

Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
  1. Art. 15 ust. 1 („Sejm składa się z nieparzystej liczby posłów, nie mniejszej od pięciu i nie większej od jedenastu”) otrzymuje brzmienie „Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od pięciu i nie większej od dwunastu”;
  2. Art. 15 ust. 2 („Wybory do Sejmu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym”) otrzymuje brzmienie „Wybory do Sejmu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3”;
  3. Dodaje się art. 15 ust. 3 w brzmieniu „Niezwłocznie po zwołaniu Sejmu na obrady Książę i posłowie, w zarządzonym przez Marszałka Sejmu głosowaniu tajnym w systemie pojedynczego głosu przechodniego, wybierają na okres kadencji Sejmu jednego posła z grona obywateli, którzy otrzymali obywatelstwo po raz pierwszy w okresie 9 miesięcy poprzedzających dzień zwołania Sejmu na obrady”.
Art. 2.
Do posła wybieranego przez Księcia i posłów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące posłów wybieranych w wyborach powszechnych.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Helwetyk Romański, 23.02.2015, 22:50:07
  2. Karolina Aleksandra, 23.02.2015, 23:25:53
  3. Krzysztof St. M. Kwazi, 26.02.2015, 18:51:39

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Avril von Levengothon, 24.02.2015, 07:32:12
  2. Alfred, 24.02.2015, 07:49:45
    Idea posła reprezentującego młodych obywateli jest jak najbardziej dobra, jednakże taka jej realizacja mija się z celem. Poseł ów powinien być reprezentantem mniej znanych publice i "grubym rybom" świeżych mieszkańców, natomiast jeśli będzie wybierany przez Księcia i posłów, to najpewniej zostanie nim ten, kto najlepiej zasymiluje się ze starą gwardią.